9 เหตุผล ทำไมรถเมล์ประเทศญี่ปุ่น ถึงตรงเวลาเป๊ะ!

9 เหตุผล ทำไมรถเมล์ประเทศญี่ปุ่น ถึงตรงเวลาเป๊ะ!

         ชนชาติญี่ปุ่น ขึ้นชื่อเรื่องการรักษาระเบียบวินัยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถเมล์ต้องรักษาเวลาตามไปด้วย แม้ในเวลาที่เร่งรัดเพียงใดก็ตาม ส่งผลให้ระบบคมนาคมด้วยรถเมล์ของญี่ปุ่นมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ร้านไทยจราจจึงขอแนะนำถึงเหตุผลที่ทำให้รถเมล์ญี่ปุ่นสามารถรักษาเวลาได้ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

9 เหตุผล ทำไมรถเมล์ประเทศญี่ปุ่น ถึงตรงเวลาเป๊ะ!

1.การกำหนดเส้นทางเดินรถ

        เนื่องจากการกำหนดเขตเดินรถของญี่ปุ่นจะใช้เมือง หรือเขตที่อยู่อาศัยเพียงสั้น ๆ เป็นตัวกำหนด ทำให้รถเมล์แต่ละสายสามารถควบคุมเวลาที่ใช้ในการเดินทางได้แม่นยำมากขึ้น รวมถึงการนำรถมาวนเพื่อรับผู้โดยสารเพิ่มสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง หรือหากเกิดปัญหาอุบัติเหตุใด ๆ ก็จะกระทบต่อการเดินรถเป็นช่วงสั้น ๆ หรือเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

9 เหตุผล ทำไมรถเมล์ประเทศญี่ปุ่น ถึงตรงเวลาเป๊ะ!

2.การบำรุงรักษาสภาพของรถเมล์อยู่เสมอ

        ญี่ปุ่นเป็นชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการคมนาคมที่ช่วยให้ญี่ปุ่นสามารถผลิตรถเมล์ได้ด้วยตนเอง จึงมีความพร้อมในการซ่อมบำรุงหรือจัดเตรียมอะไหล่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการคมนาคมมาบริหารจัดการและดูแลรักษาให้รถเมล์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รถเมล์จึงมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุก ๆ คน

9 เหตุผล ทำไมรถเมล์ประเทศญี่ปุ่น ถึงตรงเวลาเป๊ะ!

3.ขนาดของรถเมล์

        รถเมล์แต่ละเขตและพื้นที่ของญี่ปุ่นจะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นกับปริมาณของผู้โดยสาร รูปแบบเส้นทาง และเขตชุมชนในพื้นที่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนรถเมล์ ทำให้รถเมล์สามารถรักษาเวลาได้เที่ยงตรงมาก และยังลดปัญหาการสะสมของผู้โดยสารที่รออยู่ตรงป้ายรถเมล์อีกด้วย

9 เหตุผล ทำไมรถเมล์ประเทศญี่ปุ่น ถึงตรงเวลาเป๊ะ!

4.การพัฒนาบุคลากรบนรถเมล์อยู่เสมอ

         แม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเป็นอย่างมากแล้ว แต่ก็ไม่ได้ละเลยต่อการพัฒนาบุคลากรด้วย โดยเฉพาะการรักษาระเบียบวินัยจราจรของพนักงานขับรถ หยุดรถทุกครั้งที่ขับมาพบทางม้าลายหรือทางเดินคนข้ามถนน เมื่อมีสัญญาณเตือนให้รถหยุด หรือเมื่อต้องหยุดรับผู้โดยสารที่มีความพิการ รวมไปถึงการใช้รถเมล์อย่างถูกวิธี คนขับรถเมล์ที่ดีควรรู้วิธีดูแลรักษารถเมล์ขั้นพื้นฐานด้วย เพราะในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินในระหว่างการปฏิบัติงานจะได้ดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม ทั้งต่อตัวรถเมล์และผู้โดยสารในความรับผิดชอบทุก ๆ คน

9 เหตุผล ทำไมรถเมล์ประเทศญี่ปุ่น ถึงตรงเวลาเป๊ะ!

5.การสร้างสำนึกความรับผิดชอบ

        ชนชาติญี่ปุ่นนับเป็นชนชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องความรับผิดชอบในการทำงานสูงมาก ไม่ว่าหน้าที่การงานนั้นจะน่าดูถูก หรือดูไม่มีศักดิ์ศรีเพียงใดก็ตาม คนญี่ปุ่นก็จะยังคงเข้างานตรงเวลา และปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ สำนึกความรับผิดชอบนี้ส่งผลให้มีวินัยในการทำงาน การหยุดตาม สัญญาณจราจร ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ เป็นการป้องกันการเสียเวลาเนื่องจากการจราจรที่ติดขัดได้อย่างเห็นผล

9 เหตุผล ทำไมรถเมล์ประเทศญี่ปุ่น ถึงตรงเวลาเป๊ะ!

6.การรักษาระเบียบวินัยของผู้โดยสาร

          ผู้โดยสารของญี่ปุ่นเองก็มีการรักษาระเบียบวินัยสูง มารอรถเมล์ตามป้ายที่กำหนดตรงตามเวลาที่รถจะวิ่งผ่านมาด้วยการเข้าแถวเป็นระเบียบ ทำให้เมื่อรถเมล์มาถึงก็สามารถเคลื่อนตัวขึ้นไปบนรถได้สะดวก อีกทั้งยังไม่หยุดยืนกันบริเวณหน้าประตูกีดขวางผู้โดยสารคนอื่น ๆ ด้วย ช่วยให้รถเมล์ไม่ต้องจอดแช่อยู่ที่ป้ายเป็นระยะเวลานาน ๆ ให้เสียเวลา

9 เหตุผล ทำไมรถเมล์ประเทศญี่ปุ่น ถึงตรงเวลาเป๊ะ!

7.การแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วฉับไว

           ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาที่ทำให้รถเมล์เกิดการติดขัด ไม่ว่าจะเป็นการประสบอุบัติเหตุหรือชำรุดเสียหาย ก็จะมีการประสานงานให้หน่วยงานต้นสังกัดเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที เป็นการลดความล่าช้าของการสัญจรบนท้องถนนได้ดี อีกทั้งยังมีการใช้ ไฟหมุน ติดตั้งเพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้กับรถคันอื่น ๆ ที่ขับตามมาช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

9 เหตุผล ทำไมรถเมล์ประเทศญี่ปุ่น ถึงตรงเวลาเป๊ะ!

8.ระบบการทำงานที่เป็นเครือข่าย

          การทำงานของระบบคมนาคมขนส่งอย่างรถเมล์ในญี่ปุ่นนั้นจะมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา อย่างหน่วยงานตำรวจจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้รถเมล์สามารถรักษาเวลาในการขับออกไปรับผู้โดยสารด้วยการปล่อยสัญญาณไฟเขียวเพื่อให้รถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

9.บริการด้านคมนาคมที่หลากหลาย

        นอกจากรถเมล์จะเป็นระบบคมนาคมขนส่งที่ช่วยให้ชาวญี่ปุ่นใช้เดินทางไปยังส่วนต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วแล้ว ชาวญี่ปุ่นยังมีตัวเลือกในการเดินทางไปอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า หรือรถราง เป็นการกระจายปริมาณผู้โดยสารให้ไม่มากจนเกินไปได้เป็นอย่างดี และยังมีราคาประหยัดกว่าการขับรถด้วยตนเอง ทำให้ผู้คนนิยมใช้บริการคมนาคมขนส่งส่วนรวมมากกว่า ลดอัตราการแออัดบนท้องถนนได้ดี

         เมื่อองค์ประกอบตามที่ได้กล่าวมานี้ถูกรวมเข้าด้วยกัน จึงทำให้รถเมล์ของญี่ปุ่นมีความตรงต่อเวลาได้อย่างน่าทึ่ง ช่วยให้ชาวญี่ปุ่นสามารถรักษาเวลาได้เสมอ ซึ่งผู้โดยสารและผู้ขับขี่ชาวไทยก็สามารถถอดบทเรียนจากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและกฎจราจร

        หากพบป้ายจราจรเตือนให้หยุดหรือให้ทางก็ควรปฏิบัติ ไม่จอดรถกีดขวางทางเดินของรถเมล์ รวมไปถึงการขึ้นรถเมล์อย่างเป็นระเบียบ ไม่ออหรือหยุดยืนบริเวณทางขึ้นลงเพื่อให้ผู้โดยสารคนอื่น ๆ สามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปในรถได้สะดวก ลดการแออัดที่ทำให้ล่าช้าได้ดี ร้านไทยจราจรเชื่อว่าหากปฏิบัติได้ดังนี้แล้ว ปัญหาความล่าช้าของรถเมล์ย่อมลดน้อยลงได้ การรอเพียงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียวอาจไม่ทันการณ์ เพราะทั้งล่าช้าและต้องรองบประมาณเป็นจำนวนมาก ๆ ก่อน จึงจะบริหารจัดการได้

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

อุปกรณ์จราจร มากกว่า 1,000 ชนิด !!

ร้านไทยจราจร คือแหล่งรวบรวมอุปกรณ์จราจรที่ทันสมัยและครบวงจรมากที่สุดในประเทศไทย สินค้าของทางร้านจะมีการอัพเดทใหม่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เพื่อมีความหลากหลายในการตอบโจทย์ และแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน

ดาวน์โหลด แค็ตตาล็อก ร้านไทยจราจร แหล่งรวมอุปกรณ์จราจร กว่า 1,000 ชนิด!!

ร้านไทยจราจร
แค็ตตาล็อค ร้านไทยจราจร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า
error: Alert: Content is protected !!