ยางชะลอความเร็ว... ติดไปแล้ว มากกว่า 10,000 เมตร ในประเทศไทย!!! มั่นใจเรื่องคุณภาพ ลดอุบัติเหตุได้ 100%

ยางชะลอความเร็ว แก้ปัญหารถวิ่งเร็วในพื้นที่ ลดอัตราการเสียชีวิต เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุมชน!


   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

ตารางเปรียบเทียบว่าแบบไหนเหมาะกับหน้างานแบบไหน

ใช้งานรถยนต์ทั่วไป

ใช้งานรถ Sport Car

ใช้งานกับรถบรรทุก

ชื่อสินค้า

ชื่อสินค้า

ชื่อสินค้า

ดาวน์โหลด แค็ตตาล็อก ร้านไทยจราจร แหล่งรวมอุปกรณ์จราจร กว่า 1,000 ชนิด!!

ร้านไทยจราจร
แค็ตตาล็อค ร้านไทยจราจร

สันชะลอความเร็ว

               “สันชะลอความเร็ว” หมายถึง ส่วนก่อสร้างเพิ่มเติมในแนวขวางทิศทางการจราจรที่ยกสูงจากถนนปกติ เพื่อชะลอความเร็วของยานพาหนะที่สัญจรบนถนน โดยการทําให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะรู้สึกถึงความไม่สะดวกในการขับขี่ผ่านสันชะลอความเร็วด้วยความเร็วที่มากกว่าที่ออกแบบไว้

1. ถนนสายหลัก (arterial roads)  ได้แก่ ถนนซึ่งทําหน้าที่ให้บริการ และสนับสนุนงานด้านการจราจรเป็นหลัก และการเข้าออกพื้นที่ข้างเคียงและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามแนวถนนจะได้รับการปรับเปลี่ยน เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่การทํางานของถนนซึ่งเน้นในเรื่องการให้บริการแก่การจราจร

 
2.ถนนสายรอง (collector roads) ได้แก่ ถนนซึ่งทําหน้าที่ให้บริการแก่การจราจร และการเข้าออกพื้นที่และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามแนวถนนร่วมกัน โดยหน้าที่ทั้งสองประการนี้มีความสําคัญ
ใกล้เคียงกัน 

3.ถนนสายย่อย (local streets) ได้แก่ ถนนซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการธํารงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตความปลอดภัยคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความผาสุกของผู้อยู่อาศัยที่อยู่ริมถนน และมีหน้าที่หลักในการบริการเข้าออกพื้นที่เป็นประเด็นที่สําคัญ และหน้าที่ในการให้บริการแก่การจราจรเป็นประเด็นรอง

การแบ่งประเภทของสันชะลอความเร็ว

             สันชะลอความเร็วที่พบได้โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.ลูกระนาด (speed bump)  ลูกระนาดที่พบได้โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นส่วนยกที่ก่อสร้างเพิ่มเติมจากพื้นถนน โดยมีระยะฐานกว้างตั้งแต่ 30 ถึง 90 เซนติเมตร (ดูรูป ก) ลูกระนาดโดยส่วนใหญ่ถูกก่อสร้างในบริเวณพื้นที่จอดรถหรือบนถนนส่วนบุคคล ทั้งนี้ความเร็วชะลอของยานพาหนะ ณ จุดที่สัญจรผ่านลูกระนาดอยู่ที่ประมาณ 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือน้อยกว่า

ข้อกําหนดในการใช้ ลูกระนาด(speed bump)

          ลูกระนาดสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเฉพาะกรณีที่ได้รับการก่อสร้างบนถนนในพื้นที่ส่วนบุคคล เช่น อาคารจอดรถ หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เดินเท้าโดยกําหนดความสูงไม่ให้เกิน 7.5 เซนติเมตร ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับยานพาหนะที่สัญจรผ่าน

2.เนินชะลอความเร็ว (speed hump) เนินชะลอความเร็วที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ (ดูรูป ข ) ได้แก่ เนินชะลอความเร็วในรูปแบบที่เรียกว่า Watts profile hump วิจัยพัฒนาและทดสอบโดย Britain’s Transport and Road Research Laboratory ซึ่งเนินชะลอความเร็วที่พบได้โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นส่วนยกที่ก่อสร้างเพิ่มเติมจากพื้นถนน โดยมีระยะฐานกว้างมากกว่า 90 เซนติเมตร ทั้งนี้เนินชะลอความเร็วมีได้หลายรูปแบบแต่ในมาตรฐาน

ข้อกําหนดในการใช้ เนินชะลอความเร็ว

         เนินชะลอความเร็วสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดเมื่อถูกก่อสร้างบนถนนที่มีลักษณะเข้าเกณฑ์ในทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 ถนนสายย่อย (local streets) ที่ไม่ใช่ถนนสายหลัก (arterial roads) หรือถนนสายรอง (collector roads)
2.2 ถนนที่มีการจํากัดความเร็วของยานพาหนะไว้ไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2.3 ถนนที่มีปริมาณการจราจรของยานพาหนะซึ่งมีการสัญจรน้อยกว่า 400 คันต่อชั่วโมง
ในชั่วโมงที่มีการสัญจรสูงสุด
2.4 ถนนที่มีปริมาณการจราจรเฉพาะรถบรรทุกซึ่งมีน้ําหนักตั้งแต่ 4.5 ตันขึ้นไป สัญจรน้อยกว่า 50 คันต่อวัน
2.5 ถนนที่มีความลาดชันตามทางยาวของถนนน้อยกว่าร้อยละ 5
2.6 ถนนที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางหลักซึ่งมียานพาหนะสัญจรเข้าสู่ย่านธุรกิจ
2.7 ถนนซึ่งไม่ถูกใช้เป็นทางผ่านเข้าออกประจําของหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานฉุกเฉินต่าง ๆ

2 รูปแบบเนินชะลอความเร็วตามมาตรฐานสากล

1.เนินชะลอความเร็วแบบโค้งพาราโบล่า รูปแบบ Watts profile hump ซึ่งมีลักษณะเป็นเสี้ยวโค้งพาราโบล่า กําหนดให้มีฐานกว้าง 3.7 เมตรโดยประมาณ และมีความสูง 76.2 มิลลิเมตร 

2.เนินชะลอความเร็วแบบผิวบนแบนราบ กําหนดให้มีความสูงไม่เกิน 75 มิลลิเมตร และมีทางลาดขึ้นและลาดลงที่มีความชันตั้งแต่ 1:12 ถึง 1:15 โดยให้มีความยาวของผิวราบด้านบนในทิศทางที่ยานพาหนะสัญจรผ่านเป็นระยะไม่น้อยกว่า 2 เมตร ซึ่งสามารถใช้เป็นทางคนเดินข้าม (ทางม้าลาย) ได้

                 หมายเหตุ: รายละเอียดของลักษณะของสันชะลอความเร็วที่แตกต่างไปจากที่กําหนดอาจทําให้ประสิทธิภาพในการควบคุมความเร็วของยานพาหนะบนท้องถนนลดลงหรืออาจทําให้เกิดความเสียหายต่อยานพาหนะของผู้ขับขี่ได้

ข้อกําหนดในการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว


           การก่อสร้างสันชะลอความเร็วควรสร้างให้ตั้งฉากกับเส้นทางการสัญจรของยานพาหนะ และควรสร้างให้ด้านข้างของสันชะลอความเร็วชิดขอบทางให้มากที่สุด ทั้งนี้ต้องเว้นที่ไว้สําหรับการระบายน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย สันชะลอความเร็วต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากผู้ขับขี่ยานพาหนะ และมีแสงสว่างที่เพียงพอจากไฟถนนตามสมควร บริเวณทางขึ้นเนินจะต้องมีการทําเครื่องหมายจราจรไว้บนพื้นผิวตามที่ระบุไว้ในข้อ

หมายเหตุ:
1. ป้าย ป1 ใช้สําหรับกรณีที่มีสันชะลอความเร็วจุดเดียว ส่วนป้าย ป1 และ ป2 ใช้คู่กันสําหรับสันชะลอความเร็วแรกในกรณีที่มีสันชะลอความเร็วหลายจุด และป้ายดังกล่าวเหล่านี้ไม่จําเป็นในกรณี
ของการใช้สันชะลอความเร็วเป็นกลุ่มครอบคลุมบริเวณกว้าง
2. รูปตัดด้านข้างของสันชะลอความเร็ว

การกําหนดระยะห่างระหว่างสันชะลอความเร็ว


           กรณีของการใช้สันชะลอความเร็วมากกว่าหนึ่งจุด สันชะลอความเร็วแรกต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากผู้ขับขี่ยานพาหนะโดยไม่ทําให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะต้องลดความเร็วลงอย่างกะทันหัน (naturallylow) ในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะเข้าสู่สันชะลอความเร็ว หากต้องการควบคุมความเร็วของยานพาหนะให้มีความเร็วช้าอย่างคงที่ในช่วงความยาวระยะหนึ่งของถนน อาจกําหนดให้ใช้สันชะลอความเร็วในหลายจุด ในกรณีดังกล่าวควรออกแบบระยะห่างระหว่างสันชะลอความเร็วให้มีความสม่ําเสมอกันมากที่สุด โดยให้คํานึงถึงการเผื่อระยะห่างพอสมควรสําหรับถนนที่เข้ามาเชื่อมต่อด้วย ทั้งนี้ระยะห่างของสันชะลอความเร็วควรมีระยะตั้งแต่ 80 ถึง 120 เมตร เนื่องจากระยะห่างระหว่างสันชะลอความเร็วที่มากกว่า 120 เมตร อาจทําให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะใช้ความเร็วที่มีค่าสูงกว่ามาตรฐานในขณะขับขี่ยานพาหนะอยู่ระหว่างสันชะลอความเร็ว

หมายเหตุ:
1. ป้าย ป1 ใช้สําหรับกรณีที่มีสันชะลอความเร็วจุดเดียว ส่วนป้าย ป1 และ ป2 ใช้คู่กันสําหรับ    สันชะลอความเร็วแรกในกรณีที่มีสันชะลอความเร็วหลายจุด และป้ายดังกล่าวเหล่านี้ไม่จําเป็นในกรณีของการใช้สันชะลอความเร็วเป็นกลุ่มครอบคลุมบริเวณกว้าง
2. ในกรณีที่สันชะลอความเร็วถูกใช้เป็นทางคนเดินข้าม (ทางม้าลาย) ให้ใช้เครื่องหมายจราจร และป้ายเตือนคนข้ามทางแทนที่ป้ายเตือนรถกระโดด
3. รูปตัดด้านข้างของสันชะลอความเร็ว

การจัดระบบสันชะลอความเร็ว

           การจัดระบบสันชะลอความเร็วมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้สันชะลอความเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากสาธารณชน การจัดระบบสันชะลอความเร็วควรปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
1. สันชะลอความเร็วแรกควรอยู่ในระยะ 100 เมตร จากต้นถนนสายย่อย เพื่อให้สามารถควบคุมความเร็วของยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สันชะลอความเร็วต้องอยู่ห่างจากทางแยกต่าง ๆเป็นระยะพอสมควร เพื่อไม่เป็นการขัดขวางการจราจรที่เข้าสู่หรือออกจากถนนบริเวณทางแยก
2. สันชะลอความเร็วต้องไม่กีดขวางทางเข้าออกของพื้นที่ส่วนบุคคล
3. ระยะการมองเห็นสันชะลอความเร็วต้องมีระยะตามสมควร ซึ่งเทียบเคียงได้กับทัศนวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะได้อย่างปลอดภัยที่ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
4. สันชะลอความเร็วควรถูกก่อสร้างตั้งฉากกับทิศทางของการจราจร
5. ระยะห่างระหว่างสันชะลอความเร็วแต่ละจุดควรมีระยะตั้งแต่ 80 ถึง 120 เมตร
6. สันชะลอความเร็วควรมีความยาวด้านข้างเต็มพื้นที่ถนนที่ยานพาหนะสามารถสัญจรผ่านได้ยกเว้นกรณีที่จะต้องเผื่อสําหรับการระบายน้ํา เนื่องจากสันชะลอความเร็วที่มีความยาวด้านข้างไม่เต็มพื้นที่ถนน อาจเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่เลี่ยงไปขับผ่านทางด้านข้างที่ไม่ถูกปกคลุมด้วยสันชะลอความเร็ว
7. บริเวณทางสัญจรที่มีสันชะลอความเร็วควรมีแสงสว่างที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะสามารถมองเห็นสันชะลอความเร็วได้อย่างชัดเจน

>> คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

 • ซื้อยางชะลอความเร็วไปไม่มีที่ไหนรับประกัน
 • ไม่มีบริการหลังการขาย ขายแล้วขายเลยปรึกษาไม่ได้
 • ไม่มีบริการคืนเงิน ไม่พอใจสินค้าก็ไม่สามารถทำอะไรได้
 • ซื้อของต้องเสียค่าจัดส่ง ทำให้สิ้นเปลืองเงินมากกว่าเดิม
 • มีวัสดุยางชะลอความเร็วก็มีให้เลือกไม่เยอะ  รูปแบบก็มีไม่กี่แบบ ไม่มีความหลากหลาย
 • ไม่รู้วิธีติดตั้ังยางชะลอความเร็ว และจุดไว้ยางชะลอความเร็วว่าตรงไหนเหมาะสม

>> สิทธิประโยชน์!!! ...ที่คุณไม่สามารถหาที่ไหนได้!

 • ยางชะลอความเร็ว มีรับประกันการใช้งาน มีที่นี่ที่เดียว!!
 • มีบริการดูหน้างานฟรี!! และมีบรืการติดตั้งครบวงจรในที่เดียว!!
 • เรามีผู้คอยให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ ไม่ทิ้งคุณแน่นอน!!
 • เรายินดีคืนเงินคุณทันที ถ้าคุณไม่พึ่งพอใจในสินค้าของเรา
 • เรามีบริการจัดส่งฟรี ในกทม.และปริมณฑล เพียงคุณซื้อสินค้าครบ 499 บาท
 • ร้านไทยจราจรมียางชะลอความเร็วให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการ ตอบโจทย์คุณแน่นอน 100%!!

ยางชะลอความเร็วที่หน่วยงานชั้นนำในประเทศไทยเลือกใช้มากที่สุด!!

ยางชะลอความเร็ว ของร้านไทยจราจร มีให้เลือกหลากหลายมากที่สุดในประเทศไทย ผลิตจากวัสดุที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น ผลิตจากแผ่นยางธรรมชาติ,ผลิตจากพลาสติกแปรรูปพิเศษ , ผลิตจากเหล็กหล่อหนาพิเศษ และยางชะลอความเร็วรูปแแบบต่างๆอีกมากมาย ที่ผ่านการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ามาแล้วว่ายางชะลอความเร็ว รของเราสามารถแก้ทุกปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ได้อย่างแน่นอน 100%!!

ตารางแสดงการเปรียบเทียบยางชะลอความเร็ว

ขนาดหน้ากว้าง

30,35,38,40,50,90,

100,180

รับน้ำหนักได้

20-25 ตัน

ความคงทน

เหนียวคงทน , ความยืดหยุ่นสูง กว่าวัสดุพลาสติกและวัสดุเหล็ก

ความนิยม

มากที่สุด

ขนาดหน้ากว้าง

25,35

รับน้ำหนักได้

20และ120ตัน

ความคงทน

น้อยกว่าวัสดุยางและวัสดุเหล็ก

ความนิยม

รองจากวัสดุยาง มากกว่าวัสดุเหล็ก

ขนาดหน้ากว้าง

28.5

รับน้ำหนักได้

มากกว่ายางชะลอทั่วไปถึง 4 เท่า ถึง 80ตัน

ความคงทน

จะขึ้นอยู่กับการใช้งานเกิดสนิมได้เมื่อใช้เป็นระยะเวลานาน

ความนิยม

น้อยที่สุด

               ยางชะลอความเร็ว นิยมใช้เพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้เกิดความระวังในการใช้ช่องทางการจราจร ส่วนอุปกรณ์เสริม เช่น  ยางชะลอความเร็วขนาด. พร้อมแถบสะท้อนแสงรูปลูกศร นิยมใช้ในกรณีต้องการกั้นเขตพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนหรือชัดเจนมากขึ้น เช่น ยางชะลอความเร็วป้องกันสายเคเบิ้ลสองช่องพร้อมแถบสะท้อนแสง

            แถบสะท้อนแสงสำหรับติดกับยางชะลอความเร็ว ยังเป็นอุปกรณ์เสริมที่ดีมากอีกตัวหนึ่ง ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้บนท้องถนนให้ดียิ่งขึ้น

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางชะลอความเร็ว สีดำ ขนาด 35x50x5 Cm. พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง -

ยางชะลอความเร็ว

ติดลูกแก้วสะท้อนแสงสามารถมองเห็นชัดเจนและช่วยลดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน

ยางชะลอความเร็วseo

ค่าซ่อมแซมถูกเนื่องจากลูกค้าสามารถเปลี่ยนเฉพาะท่อนยางที่เสียหายได้ง่าย ประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณได้มากถึง 3 เท่า!!

ใช้-ไม่ใช้

ติดตั้งแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอเวลา อย่างเช่นถ้าติดตั้งโดยการเทปูนต้องรอให้ปูนแห้ง

ยางชะลอความเร็วseo

ดูหน้างานฟรี!!  และมีบริการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

rubber ramp
ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 •  ยางชะลอความเร็ว ขนาด 35x50x5 ซม. ทำจากยางที่ถูกหล่อขึ้นมาเป็นพิเศษอย่างดี ซึ่งทำให้มีความเหนียวแข็งแรงทนทาน รองรับน้ำหนักของรถได้มากถึง 20 ตัน
 •  ยางชะลอความเร็ว มีขนาด 35x50x5 ซม. และหัวปิดมีขนาด 35×17.5×5 ซม. ซึ่งสามารถนำไปติดตั้งต่อกันได้ตามความยาวที่ต้องการ
 •  ยางชะลอความเร็ว ขนาด 35x50x5 ซม. มีท่อนสีเหลืองและสีดำ ซึ่งทำให้บ่งบอกถึงจุดชะลอได้อย่างชัดเจนมีสีสันสวยงาม
 •  ยางชะลอความเร็ว ขนาด 35x50x5 ซม. มีน้ำหนักเพียงท่อนละ 6 กก. ซึ่งทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง
 •  ยางชะลอความเร็ว ขนาด 35x50x5 ซม. ติดลูกแก้วสะท้อนแสงทำให้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในเวลากลางคืนกว่า 300 เมตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางชะลอความเร็ว สีดำ ขนาด 40x50x5 Cm. พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง -

ยางชะลอความเร็ว สีดำ ขนาด 40x50x5 Cm.

ช่วยชะลอความเร็วของรถให้ขับช้าลง ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 100%

ยางชะลอความเร็ว สีดำ ขนาด 40x50x5 Cm.

ติดลูกแก้วสะท้อนแสงสามารถมองเห็นชัดเจนและช่วยลดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน

ใช้-ไม่ใช้

 ค่าซ่อมแซมถูกเนื่องจากลูกค้าสามารถเปลี่ยนเฉพาะท่อนยางที่เสียหายได้ง่ายประหยัดเงินของคุณไปมากถึง 5เท่า!!

ติดลูกแก้วสะท้อนแสงสามารถมองเห็นชัดเจนและช่วยลดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน

ดูหน้างานฟรี!!  และมีบริการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

ติดลูกแก้วสะท้อนแสงสามารถมองเห็นชัดเจนและช่วยลดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน
ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 • ยางชะลอความเร็ว ขนาด40x50x5 Cm.ทำจากยางที่ถูกหล่อขึ้นมาเป็นพิเศษอย่างดี ซึ่งทำให้มีความเหนียวแข็งแรงทนทาน รองรับน้ำหนักของรถได้มากถึง 20 ตัน
 • ยางชะลอความเร็ว ขนาด40x50x5 Cm. และหัวปิดมีขนาดขนาด40x25x5 Cm. ซม. ซึ่งสามารถนำไปติดตั้งต่อกันได้ตามความยาวที่ต้องการ
 • ยางชะลอความเร็ว ขนาด40x50x5 Cm. มีท่อนสีเหลืองและสีดำ ซึ่งทำให้บ่งบอกถึงจุดชะลอได้อย่างชัดเจนมีสีสันสวยงา
 • ยางชะลอความเร็ว ขนาด40x50x5 Cm. มีน้ำหนักเพียงท่อนละ 6 กก. ซึ่งทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง
 • ยางชะลอความเร็ว ขนาด40x50x5 Cm.ติดลูกแก้วสะท้อนแสงทำให้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในเวลากลางคืนกว่า 300 เมตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- พลาสติกชะลอความเร็วสีดำ วัสดุทำจากพลาสติก ABS ขนาด 35x50x4 Cm. -

ผลิตจากพลาสติก ABS ซึ่งทำให้ อายุการใช้งาน แข็งแรง ทนทาน รองรับน้ำหนักได้มากถึง 20ตัน

ผลิตจากพลาสติก ABS ซึ่งทำให้ อายุการใช้งาน แข็งแรง ทนทาน รองรับน้ำหนักได้มากถึง 20ตัน

สีไม่ซีดไม่จางง่าย มองเห็นเด่นชัดตลอด 24 ชม. และผู้ใช้งานพึ่งพอใจ100%

ใช้-ไม่ใช้

สามารถนำมาเรียงต่อกันได้ ซึ่งทำให้ ผู้ใช้งาน สามารถต่อความยาว ตามพื้นที่ ที่คุณต้องได้

ดูหน้างานฟรี!!  และมีบริการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 •  พลาสติกชะลอความเร็ว ผลิตจาก พลาสติก ABS ซึ่งทำให้ แข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้มากถึง 20 ตัน อายุการใช้งานยาวนาน
 •  มีน้ำหนักเบา ซึ่งทำให้ สะดวกในการใช้ง่าย และติดตั้ง
 •  มีสีให้เลือก ถึง 2 สี (สีดำ /สีเหลือง) ซึ่งทำให้ ผู้ใช้งาน สามารถเลือกสีตามที่คุณต้องการ
 •  มีขนาด 35x50x4 ซม. ซึ่งทำให้ สามารถนำไปต่อ ตามความยาว แต่ละพื้นที่ ที่คุณต้องการได้
 •  พลาสติกเกรดดีเยี่ยม ซึ่งทำให้ ทนต่อรังแสง UV สี ไม่ซีดไม่จางง่าย ทนต่อทุกสภาพอากาศ
 •  รองรับรถ เข้า- ออก ได้มากกว่า 1,000 คัน ต่อวัน สามารถดูหน้างานได้ที่ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ เมกาบางนา สยามพารากอน พาราไดซ์ เอ็มโพเรี่ยม เอ็มควอเทียร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- พลาสติกชะลอความเร็วสีดำ วัสดุทำจากพลาสติกไนลอน ขนาด 25x35x5 Cm. -

พลาสติกชะลอความเร็วสีดำ วัสดุทำจากพลาสติกไนลอน ขนาด 25x35x5 Cm.

 ผลิตจากพลาสติกไนลอน ซึ่งทำให้ อายุการใช้งาน แข็งแรง ทนทาน รองรับน้ำหนักได้มากถึง 120 ตัน

พลาสติกชะลอความเร็วสีดำ วัสดุทำจากพลาสติกไนลอน

มีแผ่นทับทิบสะท้อนแสง เพิ่มทัศนวิสัยในเวลากลางคืนแน่นอน

ใช้-ไม่ใช้

สีไม่ซีดไม่จางง่าย มองเห็นเด่นชัดตลอด 24 ชม.  และผู้ใช้งานพึ่งพอใจ100%

พลาสติกชะลอความเร็วสีดำ วัสดุทำจากพลาสติกไนลอน

ดูหน้างานฟรี!!  และมีบริการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

ยางชะลอความเร็ว
ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 •  พลาสติกชะลอความเร็ว ผลิตจาก พลาสติกไนลอน ซึ่งทำให้ แข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้มากถึง 120 ตัน อายุการใช้งานยาวนาน
 •  มีน้ำหนักเบา ซึ่งทำให้ สะดวกในการใช้ง่าย และติดตั้ง
 •  มีสีให้เลือก ถึง 2 สี (สีดำ /สีเหลือง) ซึ่งทำให้ ผู้ใช้งาน สามารถเลือกสีตามที่คุณต้องการ
 •  มีขนาด 25x35x5 ซม. ซึ่งทำให้ สามารถนำไปต่อ ตามความยาว แต่ละพื้นที่ ที่คุณต้องการได้
 •  พลาสติกเกรดดีเยี่ยม ซึ่งทำให้ ทนต่อรังแสง UV สี ไม่ซีดไม่จางง่าย ทนต่อทุกสภาพอากาศ
 •  รองรับรถ เข้า- ออก ได้มากกว่า 1,000 คัน ต่อวัน สามารถดูหน้างานได้ที่ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ เมกาบางนา สยามพารากอน พาราไดซ์ เอ็มโพเรี่ยม เอ็มควอเทียร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางชะลอความเร็วขนาด 50x50x5 Cm สีดำ พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง -

ยางชะลอความเร็ว

ช่วยชะลอความเร็วของรถให้ขับช้าลง ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 100%

ยางชะลอความเร็วขนาด 50x50x5 Cm สีดำ พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

 ค่าซ่อมแซมถูกเนื่องจากลูกค้าสามารถเปลี่ยนเฉพาะท่อนยางที่เสียหายได้ง่าย

ใช้-ไม่ใช้

ติดตั้งแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอเวลา อย่างเช่นถ้าติดตั้งโดยการเทปูน ไม่ต้องรอให้ปูนแห้ง

ยางชะลอความเร็วขนาด 50x50x5 Cm สีดำ พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

ดูหน้างานฟรี!!  และมีบริการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

ยางชะลอความเร็วขนาด 50x50x5 Cm สีดำ พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 •  ยางชะลอความเร็วด้วยวัสดุยางทำให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน ซึ่งทำให้ประหยัดงบประมาณได้มากขึ้น
 •  ยางชะลอความเร็วมาพร้อมติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ซึ่งทำให้มองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนได้ชัดเจน
 •  ยางชะลอความเร็วมีขนาดหน้ายางที่กว้าง ซึ่งทำให้ชะลอได้มากลดแรงกระแทกได้ดีมากขึ้น
 •  ยางชะลอความเร็ว มีขนาด 50x50x5 cm. ซึ่งทำให้เวลาติดตั้งมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ในระยะไกล
 •  ยางชะลอความเร็ว มาพร้อมหัวปิดยางชะลอ ซึ่งทำให้ในการติดตั้งได้ตามความของพื้นที่พอดี โดยไม่ต้องตัดยางให้เสียงบประมาณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางชะลอความเร็วขนาด 90x50x5 Cm สีดำ พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง -

ยางชะลอความเร็ว

 ยางชะลอความเร็วไซต์ 90x50x5ซม. สามารถ รองรับน้ำหนักได้มาก ถึง 25 ตัน รถสามารถวิ่งผ่านได้มากถึง 1000 คัน/วัน

มั่นใจในคุณภาพ 100%

ยางชะลอความเร็วขนาด 90x50x5 Cm

ติดลูกแก้วสะท้อนแสงสามารถมองเห็นชัดเจนและช่วยลดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน

ใช้-ไม่ใช้

ยางชะลอความเร็วมีความพิเศษกว่าการติดตั้งโดยการเทปูนหรือหินคลุกยางมะตอย โดยง่ายในการติดตั้งและรื้อถอน

ยางชะลอความเร็วขนาด 90x50x5 Cm

นี่คือผลงาน!! ของร้านไทยจราจร ที่ลูกค้ามากกว่า300,000 รายได้ไว้วางใจให้เราติดตั้งยางชะลอความเร็ว

ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 •  ยางชะลอความเร็ว 90*50*5 ซม มีแถบสะท้อนแสงให้ในตัว ซึ่งทำให้ผู้ใช้ทางมองเห็นเด่นชัดในตอนกลางคืน
 •  ยางชะลอความเร็ว รับน้ำหนักได้มากถึง 25 ตัน ซึ่งทำให้ สามารถรองรับ รถที่วิ่งผ่าน ได้มากถึง 1000 คัน ต่อวัน ได้สบายๆ ผู้ใช้งานพึ่งพอใจ 100%
 •  มีความแข็งแรง ทนทาน ซึ่งทำให้อายุการใช้งานยาวนาน ใช้ประหยัดงบประมาณ ได้มากถึง 10 เท่า
 •  ยางชะลอ มีความยาว 50 ซม ต่อแผ่น ซึ่งทำให้ ผู้ใช้งานสามารถนำไปต่อความยาวตามที่คุณต้องการได้เลย
 •  ยางชะลอความเร็ว 90*50*5 ซม มีขนาดที่ใหญ่ และสวยงาม ซึ่งทำให้ โรงงานและชุมชน นิยมนำไปติดตั้ง เพื่อชลอความเร็วในพื้นที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางชะลอความเร็วพร้อมลูกแก้วสะท้อนแสงขนาด 180x30x5 Cm. -

ช่วยชะลอความเร็วของรถให้ขับช้าลง ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 100%

ยางชะลอความเร็วพร้อมลูกแก้วสะท้อนแสงขนาด 180x30x5 Cm

ค่าซ่อมแซมถูกเนื่องจากลูกค้าสามารถเปลี่ยนเฉพาะท่อนยางที่เสียหายได้ง่าย

ใช้-ไม่ใช้

ติดลูกแก้วสะท้อนแสงสามารถมองเห็นชัดเจนและช่วยลดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน

หมดห่วงว่าจะติดตั้งไม่ได้ ทางเรามีทีมช่างบริการติดตั้งให้ทุกสถานที่ คุณจะได้ใช่งานอย่างรวมเร็วทันใจ

rubber ramp
ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 •  ยางชะลอความเร็วมาพร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง ซึ่งทำให้มองเห็นทั้งกลางวันและกลางคืน
 •  ยางชะลอความเร็วทำเป็นลายเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานกันมอเตอร์ไซร์ลื่นล้ม ซึ่งทำให้ลดอุบัติเหตุลงได้ 99.99%
 •  ยางชะลอวามเร็วรับน้ำหนักได้ถึง 20 ตัน ซึ่งทำให้ทนต่อการรับน้ำหนักของรถ
 •  ยางชะลอความเร็วมีส่องด้านล่าง 2 ช่อง ซึ่งทำให้สอดสายไฟ , สายเคเบิ้ล , ท่อน้ำ ฯลฯ
 •  ยางชะลอความเร็วผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ ซึ่งทำให้ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

เหล็กชะลอความเร็ว

เหล็กชะลอความเร็วทำจากเหล็กหล่อแข็งแรง ทนทาน รองรับน้ำหนักได้มากถึง 100 ตัน !

เหล็กชะลอความเร็ว

สามารถจำกัดความเร็วของรถยนต์และมอเตอร์ไซต์ ให้ขับช้าลงได้ 100%

ใช้-ไม่ใช้

สามารถนำมาเรียงต่อกันได้ตามความยาวที่ต้องการ ติดตั้งได้กับทุกสถานที่

เหล็กชะลอความเร็ว

หมดห่วงว่าจะติดตั้งไม่ได้ ทางเรามีทีมช่างบริการติดตั้งให้ทุกสถานที่ คุณจะได้ใช่งานอย่างรวมเร็วทันใจ

เหล็กชะลอความเร็ว
ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 •  เหล็กชะลอความเร็ว ทำจากเหล็กหล่อ ซึ่งทำให้รองรับน้ำหนักของรถขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนัก 70-100 ตันได้
 •  เหล็กชะลอความเร็ว มีขนาด 28.5x25x5cm. และหัวปิดมีขนาด 18.5x25x5 cm. ซึ่งทำให้สามารถนำไปติดตั้งต่อกันได้ตามความยาวที่ต้องการ
 •  เหล็กชะลอความเร็ว มีท่อนสีเหลืองและสีดำ ซึ่งทำให้บ่งบอกถึงจุดชะลอได้อย่างชัดเจนมีสีสันเด่นชัดสวยงาม
 •  เหล็กชะลอความเร็ว ขนาด 28.5x25x5cm. มีน้ำหนักเพียงท่อนละ 3 กก. ซึ่งทำให้ง่ายและสะดวกต่อการติดตั้ง
 •  เหล็กชะลอความเร็ว ขนาด 28.5x25x5cm. รองรับรถเข้า-ออก ได้มากกว่า 1,000 ครั้ง / วัน สามารถดูหน้างานได้ที่ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอล เมกาบางนา สยามพารากอน พาราไดซ์ เอ็มโพเรี่ยม เอ็มควอเทียร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางชะลอความเร็วขนาด 40x25x7 Cm. พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง -

ยางชะลอความเร็วขนาด 40x25x7 cm.

ยางชะลอความเร็วมีความพิเศษกว่าการติดตั้งโดยการเทปูนหรือหินคลุกยางมะตอย โดยง่ายในการติดตั้งและรื้อถอน

ยางชะลอความเร็วขนาด 40x25x7 cm.

ติดลูกแก้วสะท้อนแสงสามารถมองเห็นชัดเจนและช่วยลดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน

ใช้-ไม่ใช้

นี่คือผลงาน!! ของร้านไทยจราจร ที่ลูกค้ามากกว่า300,000 รายได้ไว้วางใจให้เราติดตั้งยางชะลอความเร็ว

รีวิวร้านไทยจราจร
ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 • ยางชะลอความเร็ว ทำจากยางที่ถูกหล่อขึ้นมาเป็นพิเศษ อย่างดี ซึ่งทำให้มีความเหนียวแข็งแรงทนทาน รองรับน้ำหนักของรถได้มากถึง 20 ตัน
 •  ยางชะลอความเร็วแสามารถนำไปต่อกันได้ตามความต้องการ
 •  ยางชะลอความเร็วมีท่อนสีเหลืองสีดำ ซึ้งทำให้บ่งบอกถึงจุดชะลอได้อย่างชัดเจนมีสีสันสวยงาม
 •  ยางชะลอความเร็วรองรับน้ำหนักการวิ่งทับของรถยนต์ได้หลากหลายรูปแบบเนื่องจากผลิตจากยางคุณภาพดี
 •  ยางชะลอความเร็ว ติดลูกแก้วสะท้อนแสงทำให้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในเวลากลางคืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางชะลอความเร็ว 35X100X7 CM. พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง สีดำ-เหลือง -

ยางชะลอความเร็ว 35x100x7 Cm.

ยางชะลอขนาด 35x100x7 ซม. ด้วยความสูงพิเศษ 7 ซม. ซึ่งทำให้ ช่วยให้ชะลอรถได้มากขึ้น 10 เท่า

ยางชะลอความเร็ว 35x100x7 Cm.

ช่วยชะลอความเร็วรถได้จริง 100% ซึ่งทำให้ ลดอุบัติเหตุลดลงเป็น 0%

ใช้-ไม่ใช้

ทนแดดทนฝนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่ต้องคอยเปลี่ยนบ่อยๆช่วยคุณประหยัดงบประมาณ

ยางชะลอความเร็ว 35x100x7 Cm.

ดูหน้างานฟรี!!  และมีบริการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 •  ยางชะลอขนาด 35x100x7 ซม. ด้วยความสูงพิเศษ 7 ซม. ซึ่งทำให้ ช่วยให้ชะลอรถได้มากขึ้น 10 เท่า
 •  ยางชะลอความเร็ว มีลูกแก้วสะท้อนแสง ซึ่งทำให้ ช่วยให้มองเห็นได้ชัดมากขึ้นตอนกลางคืน
 •  ยางชะลอความเร็วติดตั้งง่ายเพียงใช้พุกน็อตยึด ก็สามารถใช้งานได้แล้ว ซึ่งทำให้ สะดวกและประหยัดเวลามากขึ้น 50%
 •  ยางชะความเร็ว ช่วยชะลอความเร็วรถได้จริง 100% ซึ่งทำให้ ลดอุบัติเหตุลดลงเป็น 0%
 •  ยางชะลอความเร็วสามารถรองรับน้ำหนักได้ 20 ตัน ซึ่งทำให้ ทนทาน ใช้งานได้กับรถหลายชนิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

ยางชะลอความเร็ว

ยางชะลอความเร็ว 35x25x5 Cm. ซ่อมแซมง่าย เลือกเปลี่ยนเฉพาะชิ้นที่ชำรุดได้ ซึ่งทำให้ ประหยัดงบประมาณกว่า 50%

ยางชะลอความเร็ว

ยางชะลอความเร็ว ช่วยชะลอความเร็วรถได้จริง 100% ซึ่งทำให้ ลดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้เป็น 0%

ใช้-ไม่ใช้

ยางชะลอความเร็วติดตั้งง่าย เพียงยึดพุกน็อต ซึ่งทำให้ ใช้งานได้ทันที สะดวกขึ้น 50 เท่า

ยางชะลอความเร็ว

ดูหน้างานฟรี!!  และมีบริการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

ยางชะลอความเร็ว
ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 •  ยางชะลอความเร็ว ช่วยชะลอความเร็วรถได้จริง 100% ซึ่งทำให้ ลดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้เป็น 0%
 •  ยางชะลอความเร็ว 35x25x5 Cm. ซ่อมแซมง่าย เลือกเปลี่ยนเฉพาะชิ้นที่ชำรุดได้ ซึ่งทำให้ ประหยัดงบประมาณกว่า 50%
 •  ยางชะลอความเร็ว รองรับน้ำหนักได้มากถึง 20 ตัน ซึ่งทำให้ ทนทานใช้งานกับรถได้หลากหลายชนิด
 •  ยางชะลอความเร็ว มีลูกแก้วสะท้อนแสง ซึ่งทำให้ ช่วยให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นตอนกลางคืน ปลอดภัย 100%
 •  ยางชะลอความเร็วติดตั้งง่าย เพียงยึดพุกน็อต ซึ่งทำให้ ใช้งานได้ทันที สะดวกขึ้น 50 เท่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางชะลอความเร็ว ขนาด 38x100x5 Cm. สีเหลือง-ดำ -

ยางชะลอความเร็ว ขนาด 38x100x5 Cm. สีเหลือง-ดำ

 ยางชะลอความเร็วทำจากวัสดุยางที่ถูกหล่อขึ้นมาเป็นพิเศษอย่างดีมีความเหนียวแน่นแข็งแรงทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักรถได้ถึง 20 ตัน

ยางชะลอความเร็ว ขนาด 38x100x5 Cm. สีเหลือง-ดำ

ติดลูกแก้วสะท้อนแสงสามารถมองเห็นชัดเจนและช่วยลดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน

ใช้-ไม่ใช้

ติดตั้งแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอเวลา อย่างเช่นถ้าติดตั้งโดยการเทปู ต้องรอให้ปูนแห้ง

ยางชะลอความเร็ว ขนาด 38x100x5 Cm. สีเหลือง-ดำ

ดูหน้างานฟรี!!  และมีบริการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

รีวิวร้านไทยจราจร
ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 •  ยางชะลอความเร็ว ช่วยชะลอความเร็วรถได้จริง 100% ซึ่งทำให้ ลดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้เป็น 0%
 •  ยางชะลอความเร็ว 35x25x5 Cm. ซ่อมแซมง่าย เลือกเปลี่ยนเฉพาะชิ้นที่ชำรุดได้ ซึ่งทำให้ ประหยัดงบประมาณกว่า 50%
 •  ยางชะลอความเร็ว รองรับน้ำหนักได้มากถึง 20 ตัน ซึ่งทำให้ ทนทานใช้งานกับรถได้หลากหลายชนิด
 •  ยางชะลอความเร็ว มีลูกแก้วสะท้อนแสง ซึ่งทำให้ ช่วยให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นตอนกลางคืน ปลอดภัย 100%
 •  ยางชะลอความเร็วติดตั้งง่าย เพียงยึดพุกน็อต ซึ่งทำให้ ใช้งานได้ทันที สะดวกขึ้น 50 เท่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางเส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ขนาด 100x10x2 Cm. -

ยางเส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ขนาด 100x10x2 Cm.

 เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ช่วยเตือนให้รถชะลอความเร็ว ตามทางโค้ง หรือ ทางแยกได้จริง 100% ช่วยลดอุบัติเหตุได้เป็น 0%

ยางเส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ขนาด 100x10x2 Cm.

เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ติดตั้งง่าย เพียงยึดน็อต 5 ตัว ก็สามารถใช้งานได้ทันที ช่วยให้หยัดเวลาและแรงในการติดตั้งมากขึ้น 90%

ใช้-ไม่ใช้

เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความกว้าง 10 ซม. สามารถดัดแปลงมาติดตั้งเป็นเส้นแบ่งเลน หรือ เส้นช่องจอดได้

ยางเส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ขนาด 100x10x2 Cm.

ติดตั้งแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอเวลา อย่างเช่นถ้าติดตั้งโดยการเทปูนต้องรอให้ปูนแห้ง

เหล็กชะลอความเร็ว
ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 • เส้นเทือนชะลอความเร็ว ทำจากยางพาราผสมอย่างดี ทำให้มีความเหนียว แข็งแรง ซึ่งทำให้สามารถรับน้ำหนักรถได้ทั้งรถยนต์ และ รถโฟล์คลิฟท์
 •  เส้นสะท้อนแสงชะลอความเร็ว มีความแข็งแรง ทนต่อแสงแดด สีไม่ซีด ซึ่งทำให้ ใช้งานได้ทั้งภายใน และ ภายนอก อาคาร ทนต่อทุกสภาพอากาศ
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความสูงเพียง 2 ซม. ซึ่งทำให้ สามารถดัดแปลงไปติดกำแพงเป็นยางกันกระแทกได้
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ติดตั้งง่าย ยึดน็อตเพียง 5 ตัว ซึ่งทำให้ ใช้งานได้ทันทีหลังติดตั้ง
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความกว้างเพียง 10 ซม. ซึ่งทำให้ สามารถดัดแปลงใช้งาน เป็นเส้นแบ่งเลน หรือ เส้นช่องจอด ได้สบายๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางเส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ขนาด 100x10x2 Cm. -

างเส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ขนาด 100x10x2 Cm.

เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความสูง 2 ซม. นอกจากจะใช้เตือนชะลอความเร็วแล้ว ยังสามารถดัดแปลงมาติดตั้งที่กำแพงเป็นยางกันกระแทกได้ด้วย

เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความกว้าง 10 ซม. สามารถดัดแปลงมาติดตั้งเป็นเส้นแบ่งเลน หรือ เส้นช่องจอดได้

ใช้-ไม่ใช้

ช่วยชะลอความเร็วของรถให้ขับช้าลง ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 100%

างเส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ขนาด 100x10x2 Cm.

มีบริการดูหน้างานให้คำปรึกษาฟรี!!  มูลค่า 1,500 บาท และช่างบริการติดตั้งให้ถึงที่ โดยผู้เชี่ยวชาญมากถึง 10 ปี

rubber ramp

 

ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 • เส้นเทือนชะลอความเร็ว ทำจากยางพาราผสมอย่างดี ทำให้มีความเหนียว แข็งแรง ซึ่งทำให้สามารถรับน้ำหนักรถได้ทั้งรถยนต์ และ รถโฟล์คลิฟท์
 •  เส้นสะท้อนแสงชะลอความเร็ว มีความแข็งแรง ทนต่อแสงแดด สีไม่ซีด ซึ่งทำให้ ใช้งานได้ทั้งภายใน และ ภายนอก อาคาร ทนต่อทุกสภาพอากาศ
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความสูงเพียง 2 ซม. ซึ่งทำให้ สามารถดัดแปลงไปติดกำแพงเป็นยางกันกระแทกได้
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ติดตั้งง่าย ยึดน็อตเพียง 5 ตัว ซึ่งทำให้ ใช้งานได้ทันทีหลังติดตั้ง
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความกว้างเพียง 10 ซม. ซึ่งทำให้ สามารถดัดแปลงใช้งาน เป็นเส้นแบ่งเลน หรือ เส้นช่องจอด ได้สบายๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

 

- ยางเส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ขนาด 100x30x6 Cm. -

เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ติดตั้งง่าย เพียงยึดน็อต ก็สามารถใช้งานได้ทันที ช่วยให้หยัดเวลาและแรงในการติดตั้งมากขึ้น 90%

ยางเส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ขนาด 100x30x6 Cm.

เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ช่วยเตือนให้รถชะลอความเร็ว ตามทางโค้ง หรือ ทางแยกได้จริง 100% ช่วยลดอุบัติเหตุได้เป็น 0%

ใช้-ไม่ใช้

เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความสูงเพียง 2 ซม. ซึ่งทำให้ สามารถดัดแปลงไปติดกำแพงเป็นยางกันกระแทกได้

ยางเส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ขนาด 100x30x6 Cm.

ดูหรน้างาน ออกแบบ ติดตั้ง บริการครบวงจรในทีเดียว!!

 

ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 • เส้นเทือนชะลอความเร็ว ทำจากยางพาราผสมอย่างดี ทำให้มีความเหนียว แข็งแรง ซึ่งทำให้สามารถรับน้ำหนักรถได้ทั้งรถยนต์ และ รถโฟล์คลิฟท์
 •  เส้นสะท้อนแสงชะลอความเร็ว มีความแข็งแรง ทนต่อแสงแดด สีไม่ซีด ซึ่งทำให้ ใช้งานได้ทั้งภายใน และ ภายนอก อาคาร ทนต่อทุกสภาพอากาศ
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความสูงเพียง 2 ซม. ซึ่งทำให้ สามารถดัดแปลงไปติดกำแพงเป็นยางกันกระแทกได้
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ติดตั้งง่าย ยึดน็อตเพียง 5 ตัว ซึ่งทำให้ ใช้งานได้ทันทีหลังติดตั้ง
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความกว้างเพียง 10 ซม. ซึ่งทำให้ สามารถดัดแปลงใช้งาน เป็นเส้นแบ่งเลน หรือ เส้นช่องจอด ได้สบายๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางชะลอความเร็วขนาด 50x55x7.5 Cm. สีดำ พร้อมแถบสะท้อนแสงรูปลูกศร -

ยางชะลอความเร็วขนาด 50x55x7.5 Cm. สีดำ พร้อมแถบสะท้อนแสงรูปลูกศร

ยางชะลอความเร็ว 50x55x7.5 ซม. มีแถบสะท้อนแสงให้ในตัว ซึ่งทำให้ผู้ใช้ทางมองเห็นเด่นชัดในตอนกลางคืน

ยางชะลอความเร็วขนาด 50x55x7.5 Cm. สีดำ พร้อมแถบสะท้อนแสงรูปลูกศร

ติดตั้งแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอเวลา อย่างเช่นถ้าติดตั้งโดยการเทปูลงต้องรอให้ปูนแห้ง

ยางชะลอความเร็วขนาด 50x55x7.5 Cm. สีดำ พร้อมแถบสะท้อนแสงรูปลูกศร

ทนแดดทนฝนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่ต้องคอยเปลี่ยนบ่อยๆช่วยคุณประหยัดงบประมาณ

ยางชะลอความเร็วขนาด 50x55x7.5 Cm. สีดำ พร้อมแถบสะท้อนแสงรูปลูกศร

ติดตั้งแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอเวลา อย่างเช่นถ้าติดตั้งโดยการเทปูน ไม่ต้องรอให้ปูนแห้ง

เหล็กชะลอความเร็ว

 

ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 • เส้นเทือนชะลอความเร็ว ทำจากยางพาราผสมอย่างดี ทำให้มีความเหนียว แข็งแรง ซึ่งทำให้สามารถรับน้ำหนักรถได้ทั้งรถยนต์ และ รถโฟล์คลิฟท์
 •  เส้นสะท้อนแสงชะลอความเร็ว มีความแข็งแรง ทนต่อแสงแดด สีไม่ซีด ซึ่งทำให้ ใช้งานได้ทั้งภายใน และ ภายนอก อาคาร ทนต่อทุกสภาพอากาศ
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความสูงเพียง 2 ซม. ซึ่งทำให้ สามารถดัดแปลงไปติดกำแพงเป็นยางกันกระแทกได้
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ติดตั้งง่าย ยึดน็อตเพียง 5 ตัว ซึ่งทำให้ ใช้งานได้ทันทีหลังติดตั้ง
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความกว้างเพียง 10 ซม. ซึ่งทำให้ สามารถดัดแปลงใช้งาน เป็นเส้นแบ่งเลน หรือ เส้นช่องจอด ได้สบายๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

 

ยางชะลอความเร็วป้องกันสายเคเบิ้ลสองช่องพร้อมแถบสะท้อนแสง ขนาด 30x85x10 cm.

ยางชะลอความเร็วป้องกันสายเคเบิ้ลสองช่องพร้อมแถบสะท้อนแสง ขนาด 30x85x10 cm.

างชะลอความเร็วป้องกันสายเคเบิ้ลสองช่องพร้อมแถบสะท้อนแสง สามารถป้องกันสายเคเบิ้ลและชะลอความเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศไทยเลือกใช้ !!

ยางชะลอความเร็วป้องกันสายเคเบิ้ลสองช่องพร้อมแถบสะท้อนแสง ขนาด 30x85x10 cm.

ด้วยแถบสะท้อนแสงทั้งสองฝั่งทำให้ผู้ใช้งานท้องถนนเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน หมดปัญหา การจราจรติดขัด

ยางชะลอความเร็วป้องกันสายเคเบิ้ลสองช่องพร้อมแถบสะท้อนแสง ขนาด 30x85x10 cm.

ทนแดดทนฝนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่ต้องคอยเปลี่ยนบ่อยๆช่วยคุณประหยัดงบประมาณ

ยางชะลอความเร็วป้องกันสายเคเบิ้ลสองช่องพร้อมแถบสะท้อนแสง ขนาด 30x85x10 cm.

ติดตั้งแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอเวลา อย่างเช่นถ้าติดตั้งโดยการเทปูน ไม่ต้องรอให้ปูนแห้ง

รีวิวร้านไทยจราจร

 

ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 • ลดอุบัติเหตุลงได้ 100%
 • ช่วยชะลอความเร็วของรถที่ขับสัญจรในพื้นที่ของคุณ
 • หมดปัญหาท่อน้ำแตกจากการถูกรถเหยียบ
 • ช่วยประหยัดงบประมาณในการซื้อยางชะลอและที่ครอบท่อ
 • ช่วยป้องกันสายเคเบิ้ลไม่ให้เสียหาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางกั้นเลน ชะลอความเร็ว ขนาด 82x21x13 Cm. -

ยางกั้นเลน ชะลอความเร็ว ขนาด 82x21x13 Cm.

ยางกั้นเลน ชะลอความเร็ว มีความพิเศษกว่าการติดตั้งโดยการเทปูนหรือหินคลุกยางมะตอย โดยง่ายในการติดตั้งและรื้อถอน

ยางกั้นเลน ชะลอความเร็ว ขนาด 82x21x13 Cm.

ทนแดดทนฝนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่ต้องคอยเปลี่ยนบ่อยๆช่วยคุณประหยัดงบประมาณ

กั้นเลนถนนได้อย่างชัดเจน ช่วยชะลอความเร็วของรถให้ขับช้าลง ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 100%

ยางกั้นเลน ชะลอความเร็ว ขนาด 82x21x13 Cm.

มีบริการดูหน้างานให้คำปรึกษาฟรี!!  มูลค่า 1,500 บาท และช่างบริการติดตั้งให้ถึงที่ โดยผู้เชี่ยวชาญมากถึง 10 ปี

 

ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 • ยางกั้นเลน ชะลอความเร็ว มีแถบสะท้อนแสงให้ในตัว ซึ่งทำให้ผู้ใช้ทางมองเห็นเด่นชัดในตอนกลางคืน
 •  มีความแข็งแรง ทนทาน รองรับแรงกระแทกได้ดี ลดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้ 100 %
 • ทำจากยางอย่างดี ทนแดด ทนฝน ทนต่อทุกสภาพอากาศ ใช้งานได้ยาวนาน ประหยัดกว่า 20 เท่า
 • เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้ถนน ปลอดภัยขึ้น 100 %
 • กั้นเขตถนน แบ่งทางเดินรถ แบ่งเลนจักรยาน หรือเเบ่งเลนทางเท้าได้ชัดเจนเป็นอย่างมาก เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นแม้ในเวลากลางคืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางชะลอความเร็วเคลื่อนย้ายได้ (กxยxส) 300×22.5×4.5 CM. -

ยางชะลอความเร็วเคลื่อนย้ายได้ (กxยxส) 300×22.5×4.5 CM. 4,900฿

ยางชะลอความเร็วเคลื่อนย้ายได้ ทนทานต่อการใช้งานสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 10 ตัน

ยางชะลอความเร็วเคลื่อนย้ายได้ (กxยxส) 300×22.5×4.5 CM. 4,900฿

หมดปัญหาเรื่องการติดตั้งเพราะยางชะลอความเร็วแบบเคลื่อนย้ายได้สามารถนำมาวางใช้งานได้ทันที

ยางชะลอความเร็วเคลื่อนย้ายได้ (กxยxส) 300×22.5×4.5 CM.

อายุการใช้งานที่ยาวนาน ช่วยประหยัดงบประมาณได้มากขึ้นถึง 100,000 บาท/ปี

ยางชะลอความเร็วเคลื่อนย้ายได้ (กxยxส) 300×22.5×4.5 CM. 4,900฿

มีบริการดูหน้างานให้คำปรึกษาฟรี!!  มูลค่า 1,500 บาท และช่างบริการติดตั้งให้ถึงที่ โดยผู้เชี่ยวชาญมากถึง 10 ปี

 

ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 • ยางชะลอความเร็วเคลื่อนย้ายได้ทำจากยางหล่อพิเศษ อย่างดี ซึ่งทำให้ทนต่อการใช้งานรองรับน้ำหนักได้ถึง 10 ตัน
 •  ยางชะลอความเร็วเคลื่อนย้ายได้ท่อนยางเป็นสีเหลือง ซึ่งทำให้มองเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน
 •  ยางชะลอความเร็วเคลื่อนย้ายได้ มีน้ำหนักเพียง 14 กก. ซึ่งทำให้สะดวกต่อการใช้งานและพกพาจัดเก็บสะดวก
 •  ยางชะลอความเร็วเคลื่อนย้ายได้สามารถพับเก็บได้ ซึ่งทำให้นำไปใช้งานได้ทุกสถานที่ โดยไม่ต้องเสียเวลาติดตั้ง
 •  ยางชะลอความเร็วเคลื่อนย้ายได้มีขนาด 300×22.5×4.5 ซม. ซึ่งทำให้เหมาะสมกับการใช้งานช่วยชะลอความเร็วรถได้ดี ลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็น0%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

างชะลอความเร็วป้องพร้อม สายเคเบิ้ล

 ยางชะลอความเร็ว พร้อมใส่สายเคเบิ้ล ได้ 1ช่องและ 2 ช่อง ช่วยประหยัดงบประมาณในการซื้อยางชะลอและที่ครอบท่อ

างชะลอความเร็วป้องพร้อม สายเคเบิ้ล

ยางชะลอความเร็วขนาด พร้อมใส่สายเคเบิ้ล ทำจากวัสดุยาง มีความแข็งแรง ทนแดด ทนฝน ทำให้ใช้งานได้ทุกสถานที่ ทุกสภาพอากาศ

างชะลอความเร็วป้องพร้อม สายเคเบิ้ล

ยางชะลอความเร็วขนาด พร้อมใส่สายเคเบิ้ล ติดตั้งง่าย เพียงยึดน็อต ก็สามารถใช้งานได้ทันที ช่วยให้หยัดเวลาและแรงในการติดตั้งมากขึ้น 90%

างชะลอความเร็วป้องพร้อม สายเคเบิ้ล

มีบริการดูหน้างานฟรี!! และมีบริการติดตั้งครบวงจรในที่เดียว

 

ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

 

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 • ลดอุบัติเหตุลงได้ 100%
 • ช่วยชะลอความเร็วของรถที่ขับสัญจรในพื้นที่ของคุณ
 • หมดปัญหาท่อน้ำแตกจากการถูกรถเหยียบ
 • ช่วยประหยัดงบประมาณในการซื้อยางชะลอและที่ครอบท่อ
 • ช่วยป้องกันสายเคเบิ้ลไม่ให้เสียหาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ