ยางชะลอความเร็ว... ติดไปแล้ว มากกว่า 10,000 เมตร ในประเทศไทย!!! มั่นใจเรื่องคุณภาพ ลดอุบัติเหตุได้ 100%

ยางชะลอความเร็ว แก้ปัญหารถวิ่งเร็วในพื้นที่ ลดอัตราการเสียชีวิต เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุมชน!


   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

ตารางเปรียบเทียบว่าแบบไหนเหมาะกับหน้างานแบบไหน

ใช้งานรถยนต์ทั่วไป

ใช้งานรถ Sport Car

ใช้งานกับรถบรรทุก

ชื่อสินค้า

ชื่อสินค้า

ชื่อสินค้า

ดาวน์โหลด แค็ตตาล็อก ร้านไทยจราจร แหล่งรวมอุปกรณ์จราจร กว่า 1,000 ชนิด!!

ร้านไทยจราจร
แค็ตตาล็อค ร้านไทยจราจร

สันชะลอความเร็ว

               “สันชะลอความเร็ว” หมายถึง ส่วนก่อสร้างเพิ่มเติมในแนวขวางทิศทางการจราจรที่ยกสูงจากถนนปกติ เพื่อชะลอความเร็วของยานพาหนะที่สัญจรบนถนน โดยการทําให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะรู้สึกถึงความไม่สะดวกในการขับขี่ผ่านสันชะลอความเร็วด้วยความเร็วที่มากกว่าที่ออกแบบไว้

ยางชะลอความเร็ว

1. ถนนสายหลัก (arterial roads)  ได้แก่ ถนนซึ่งทําหน้าที่ให้บริการ และสนับสนุนงานด้านการจราจรเป็นหลัก และการเข้าออกพื้นที่ข้างเคียงและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามแนวถนนจะได้รับการปรับเปลี่ยน เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่การทํางานของถนนซึ่งเน้นในเรื่องการให้บริการแก่การจราจร

 
2.ถนนสายรอง (collector roads) ได้แก่ ถนนซึ่งทําหน้าที่ให้บริการแก่การจราจร และการเข้าออกพื้นที่และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามแนวถนนร่วมกัน โดยหน้าที่ทั้งสองประการนี้มีความสําคัญ
ใกล้เคียงกัน 

3.ถนนสายย่อย (local streets) ได้แก่ ถนนซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการธํารงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตความปลอดภัยคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความผาสุกของผู้อยู่อาศัยที่อยู่ริมถนน และมีหน้าที่หลักในการบริการเข้าออกพื้นที่เป็นประเด็นที่สําคัญ และหน้าที่ในการให้บริการแก่การจราจรเป็นประเด็นรอง

การแบ่งประเภทของสันชะลอความเร็ว

             สันชะลอความเร็วที่พบได้โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ยางชะลอความเร็ว

1.ลูกระนาด (speed bump)  ลูกระนาดที่พบได้โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นส่วนยกที่ก่อสร้างเพิ่มเติมจากพื้นถนน โดยมีระยะฐานกว้างตั้งแต่ 30 ถึง 90 เซนติเมตร (ดูรูป ก) ลูกระนาดโดยส่วนใหญ่ถูกก่อสร้างในบริเวณพื้นที่จอดรถหรือบนถนนส่วนบุคคล ทั้งนี้ความเร็วชะลอของยานพาหนะ ณ จุดที่สัญจรผ่านลูกระนาดอยู่ที่ประมาณ 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือน้อยกว่า

ข้อกําหนดในการใช้ ลูกระนาด(speed bump)

          ลูกระนาดสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเฉพาะกรณีที่ได้รับการก่อสร้างบนถนนในพื้นที่ส่วนบุคคล เช่น อาคารจอดรถ หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เดินเท้าโดยกําหนดความสูงไม่ให้เกิน 7.5 เซนติเมตร ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับยานพาหนะที่สัญจรผ่าน

ยางชะลอความเร็ว

2.เนินชะลอความเร็ว (speed hump) เนินชะลอความเร็วที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ (ดูรูป ข ) ได้แก่ เนินชะลอความเร็วในรูปแบบที่เรียกว่า Watts profile hump วิจัยพัฒนาและทดสอบโดย Britain’s Transport and Road Research Laboratory ซึ่งเนินชะลอความเร็วที่พบได้โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นส่วนยกที่ก่อสร้างเพิ่มเติมจากพื้นถนน โดยมีระยะฐานกว้างมากกว่า 90 เซนติเมตร ทั้งนี้เนินชะลอความเร็วมีได้หลายรูปแบบแต่ในมาตรฐาน

ข้อกําหนดในการใช้ เนินชะลอความเร็ว

         เนินชะลอความเร็วสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดเมื่อถูกก่อสร้างบนถนนที่มีลักษณะเข้าเกณฑ์ในทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 ถนนสายย่อย (local streets) ที่ไม่ใช่ถนนสายหลัก (arterial roads) หรือถนนสายรอง (collector roads)
2.2 ถนนที่มีการจํากัดความเร็วของยานพาหนะไว้ไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2.3 ถนนที่มีปริมาณการจราจรของยานพาหนะซึ่งมีการสัญจรน้อยกว่า 400 คันต่อชั่วโมง
ในชั่วโมงที่มีการสัญจรสูงสุด
2.4 ถนนที่มีปริมาณการจราจรเฉพาะรถบรรทุกซึ่งมีน้ําหนักตั้งแต่ 4.5 ตันขึ้นไป สัญจรน้อยกว่า 50 คันต่อวัน
2.5 ถนนที่มีความลาดชันตามทางยาวของถนนน้อยกว่าร้อยละ 5
2.6 ถนนที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางหลักซึ่งมียานพาหนะสัญจรเข้าสู่ย่านธุรกิจ
2.7 ถนนซึ่งไม่ถูกใช้เป็นทางผ่านเข้าออกประจําของหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานฉุกเฉินต่าง ๆ

2 รูปแบบเนินชะลอความเร็วตามมาตรฐานสากล

ยางชะลอความเร็ว

1.เนินชะลอความเร็วแบบโค้งพาราโบล่า รูปแบบ Watts profile hump ซึ่งมีลักษณะเป็นเสี้ยวโค้งพาราโบล่า กําหนดให้มีฐานกว้าง 3.7 เมตรโดยประมาณ และมีความสูง 76.2 มิลลิเมตร 

2.เนินชะลอความเร็วแบบผิวบนแบนราบ กําหนดให้มีความสูงไม่เกิน 75 มิลลิเมตร และมีทางลาดขึ้นและลาดลงที่มีความชันตั้งแต่ 1:12 ถึง 1:15 โดยให้มีความยาวของผิวราบด้านบนในทิศทางที่ยานพาหนะสัญจรผ่านเป็นระยะไม่น้อยกว่า 2 เมตร ซึ่งสามารถใช้เป็นทางคนเดินข้าม (ทางม้าลาย) ได้

                 หมายเหตุ: รายละเอียดของลักษณะของสันชะลอความเร็วที่แตกต่างไปจากที่กําหนดอาจทําให้ประสิทธิภาพในการควบคุมความเร็วของยานพาหนะบนท้องถนนลดลงหรืออาจทําให้เกิดความเสียหายต่อยานพาหนะของผู้ขับขี่ได้

ข้อกําหนดในการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว


           การก่อสร้างสันชะลอความเร็วควรสร้างให้ตั้งฉากกับเส้นทางการสัญจรของยานพาหนะ และควรสร้างให้ด้านข้างของสันชะลอความเร็วชิดขอบทางให้มากที่สุด ทั้งนี้ต้องเว้นที่ไว้สําหรับการระบายน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย สันชะลอความเร็วต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากผู้ขับขี่ยานพาหนะ และมีแสงสว่างที่เพียงพอจากไฟถนนตามสมควร บริเวณทางขึ้นเนินจะต้องมีการทําเครื่องหมายจราจรไว้บนพื้นผิวตามที่ระบุไว้ในข้อ

ยางชะลอความเร็ว

หมายเหตุ:
1. ป้าย ป1 ใช้สําหรับกรณีที่มีสันชะลอความเร็วจุดเดียว ส่วนป้าย ป1 และ ป2 ใช้คู่กันสําหรับสันชะลอความเร็วแรกในกรณีที่มีสันชะลอความเร็วหลายจุด และป้ายดังกล่าวเหล่านี้ไม่จําเป็นในกรณี
ของการใช้สันชะลอความเร็วเป็นกลุ่มครอบคลุมบริเวณกว้าง
2. รูปตัดด้านข้างของสันชะลอความเร็ว

การกําหนดระยะห่างระหว่างสันชะลอความเร็ว


           กรณีของการใช้สันชะลอความเร็วมากกว่าหนึ่งจุด สันชะลอความเร็วแรกต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากผู้ขับขี่ยานพาหนะโดยไม่ทําให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะต้องลดความเร็วลงอย่างกะทันหัน (naturallylow) ในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะเข้าสู่สันชะลอความเร็ว หากต้องการควบคุมความเร็วของยานพาหนะให้มีความเร็วช้าอย่างคงที่ในช่วงความยาวระยะหนึ่งของถนน อาจกําหนดให้ใช้สันชะลอความเร็วในหลายจุด ในกรณีดังกล่าวควรออกแบบระยะห่างระหว่างสันชะลอความเร็วให้มีความสม่ําเสมอกันมากที่สุด โดยให้คํานึงถึงการเผื่อระยะห่างพอสมควรสําหรับถนนที่เข้ามาเชื่อมต่อด้วย ทั้งนี้ระยะห่างของสันชะลอความเร็วควรมีระยะตั้งแต่ 80 ถึง 120 เมตร เนื่องจากระยะห่างระหว่างสันชะลอความเร็วที่มากกว่า 120 เมตร อาจทําให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะใช้ความเร็วที่มีค่าสูงกว่ามาตรฐานในขณะขับขี่ยานพาหนะอยู่ระหว่างสันชะลอความเร็ว

ยางชะลอความเร็ว

หมายเหตุ:
1. ป้าย ป1 ใช้สําหรับกรณีที่มีสันชะลอความเร็วจุดเดียว ส่วนป้าย ป1 และ ป2 ใช้คู่กันสําหรับ    สันชะลอความเร็วแรกในกรณีที่มีสันชะลอความเร็วหลายจุด และป้ายดังกล่าวเหล่านี้ไม่จําเป็นในกรณีของการใช้สันชะลอความเร็วเป็นกลุ่มครอบคลุมบริเวณกว้าง
2. ในกรณีที่สันชะลอความเร็วถูกใช้เป็นทางคนเดินข้าม (ทางม้าลาย) ให้ใช้เครื่องหมายจราจร และป้ายเตือนคนข้ามทางแทนที่ป้ายเตือนรถกระโดด
3. รูปตัดด้านข้างของสันชะลอความเร็ว

ยางชะลอความเร็ว
ยางชะลอความเร็ว

การจัดระบบสันชะลอความเร็ว

           การจัดระบบสันชะลอความเร็วมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้สันชะลอความเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากสาธารณชน การจัดระบบสันชะลอความเร็วควรปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
1. สันชะลอความเร็วแรกควรอยู่ในระยะ 100 เมตร จากต้นถนนสายย่อย เพื่อให้สามารถควบคุมความเร็วของยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สันชะลอความเร็วต้องอยู่ห่างจากทางแยกต่าง ๆเป็นระยะพอสมควร เพื่อไม่เป็นการขัดขวางการจราจรที่เข้าสู่หรือออกจากถนนบริเวณทางแยก
2. สันชะลอความเร็วต้องไม่กีดขวางทางเข้าออกของพื้นที่ส่วนบุคคล
3. ระยะการมองเห็นสันชะลอความเร็วต้องมีระยะตามสมควร ซึ่งเทียบเคียงได้กับทัศนวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะได้อย่างปลอดภัยที่ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
4. สันชะลอความเร็วควรถูกก่อสร้างตั้งฉากกับทิศทางของการจราจร
5. ระยะห่างระหว่างสันชะลอความเร็วแต่ละจุดควรมีระยะตั้งแต่ 80 ถึง 120 เมตร
6. สันชะลอความเร็วควรมีความยาวด้านข้างเต็มพื้นที่ถนนที่ยานพาหนะสามารถสัญจรผ่านได้ยกเว้นกรณีที่จะต้องเผื่อสําหรับการระบายน้ํา เนื่องจากสันชะลอความเร็วที่มีความยาวด้านข้างไม่เต็มพื้นที่ถนน อาจเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่เลี่ยงไปขับผ่านทางด้านข้างที่ไม่ถูกปกคลุมด้วยสันชะลอความเร็ว
7. บริเวณทางสัญจรที่มีสันชะลอความเร็วควรมีแสงสว่างที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะสามารถมองเห็นสันชะลอความเร็วได้อย่างชัดเจน

>> คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

 • ซื้อยางชะลอความเร็วไปไม่มีที่ไหนรับประกัน
 • ไม่มีบริการหลังการขาย ขายแล้วขายเลยปรึกษาไม่ได้
 • ไม่มีบริการคืนเงิน ไม่พอใจสินค้าก็ไม่สามารถทำอะไรได้
 • ซื้อของต้องเสียค่าจัดส่ง ทำให้สิ้นเปลืองเงินมากกว่าเดิม
 • มีวัสดุยางชะลอความเร็วก็มีให้เลือกไม่เยอะ  รูปแบบก็มีไม่กี่แบบ ไม่มีความหลากหลาย
 • ไม่รู้วิธีติดตั้ังยางชะลอความเร็ว และจุดไว้ยางชะลอความเร็วว่าตรงไหนเหมาะสม

>> สิทธิประโยชน์!!! ...ที่คุณไม่สามารถหาที่ไหนได้!

 • ยางชะลอความเร็ว มีรับประกันการใช้งาน มีที่นี่ที่เดียว!!
 • มีบริการดูหน้างานฟรี!! และมีบรืการติดตั้งครบวงจรในที่เดียว!!
 • เรามีผู้คอยให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ ไม่ทิ้งคุณแน่นอน!!
 • เรายินดีคืนเงินคุณทันที ถ้าคุณไม่พึ่งพอใจในสินค้าของเรา
 • เรามีบริการจัดส่งฟรี ในกทม.และปริมณฑล เพียงคุณซื้อสินค้าครบ 499 บาท
 • ร้านไทยจราจรมียางชะลอความเร็วให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการ ตอบโจทย์คุณแน่นอน 100%!!

ยางชะลอความเร็วที่หน่วยงานชั้นนำในประเทศไทยเลือกใช้มากที่สุด!!

ยางชะลอความเร็ว ของร้านไทยจราจร มีให้เลือกหลากหลายมากที่สุดในประเทศไทย ผลิตจากวัสดุที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น ผลิตจากแผ่นยางธรรมชาติ,ผลิตจากพลาสติกแปรรูปพิเศษ , ผลิตจากเหล็กหล่อหนาพิเศษ และยางชะลอความเร็วรูปแแบบต่างๆอีกมากมาย ที่ผ่านการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ามาแล้วว่ายางชะลอความเร็ว รของเราสามารถแก้ทุกปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ได้อย่างแน่นอน 100%!!

ตารางแสดงการเปรียบเทียบยางชะลอความเร็ว

ขนาดหน้ากว้าง

30,35,38,40,50,90,

100,180

รับน้ำหนักได้

20-25 ตัน

ความคงทน

เหนียวคงทน , ความยืดหยุ่นสูง กว่าวัสดุพลาสติกและวัสดุเหล็ก

ความนิยม

มากที่สุด

ขนาดหน้ากว้าง

25,35

รับน้ำหนักได้

20และ120ตัน

ความคงทน

น้อยกว่าวัสดุยางและวัสดุเหล็ก

ความนิยม

รองจากวัสดุยาง มากกว่าวัสดุเหล็ก

ขนาดหน้ากว้าง

28.5

รับน้ำหนักได้

มากกว่ายางชะลอทั่วไปถึง 4 เท่า ถึง 80ตัน

ความคงทน

จะขึ้นอยู่กับการใช้งานเกิดสนิมได้เมื่อใช้เป็นระยะเวลานาน

ความนิยม

น้อยที่สุด

               ยางชะลอความเร็ว นิยมใช้เพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้เกิดความระวังในการใช้ช่องทางการจราจร ส่วนอุปกรณ์เสริม เช่น  ยางชะลอความเร็วขนาด. พร้อมแถบสะท้อนแสงรูปลูกศร นิยมใช้ในกรณีต้องการกั้นเขตพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนหรือชัดเจนมากขึ้น เช่น ยางชะลอความเร็วป้องกันสายเคเบิ้ลสองช่องพร้อมแถบสะท้อนแสง

            แถบสะท้อนแสงสำหรับติดกับยางชะลอความเร็ว ยังเป็นอุปกรณ์เสริมที่ดีมากอีกตัวหนึ่ง ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้บนท้องถนนให้ดียิ่งขึ้น

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางชะลอความเร็ว สีดำ ขนาด 35x50x5 Cm. พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง -

ยางชะลอความเร็ว

ติดลูกแก้วสะท้อนแสงสามารถมองเห็นชัดเจนและช่วยลดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน

ยางชะลอความเร็วseo

ค่าซ่อมแซมถูกเนื่องจากลูกค้าสามารถเปลี่ยนเฉพาะท่อนยางที่เสียหายได้ง่าย ประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณได้มากถึง 3 เท่า!!

ใช้-ไม่ใช้

ติดตั้งแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอเวลา อย่างเช่นถ้าติดตั้งโดยการเทปูนต้องรอให้ปูนแห้ง

ยางชะลอความเร็วseo

ดูหน้างานฟรี!!  และมีบริการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

rubber ramp
ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 •  ยางชะลอความเร็ว ขนาด 35x50x5 ซม. ทำจากยางที่ถูกหล่อขึ้นมาเป็นพิเศษอย่างดี ซึ่งทำให้มีความเหนียวแข็งแรงทนทาน รองรับน้ำหนักของรถได้มากถึง 20 ตัน
 •  ยางชะลอความเร็ว มีขนาด 35x50x5 ซม. และหัวปิดมีขนาด 35×17.5×5 ซม. ซึ่งสามารถนำไปติดตั้งต่อกันได้ตามความยาวที่ต้องการ
 •  ยางชะลอความเร็ว ขนาด 35x50x5 ซม. มีท่อนสีเหลืองและสีดำ ซึ่งทำให้บ่งบอกถึงจุดชะลอได้อย่างชัดเจนมีสีสันสวยงาม
 •  ยางชะลอความเร็ว ขนาด 35x50x5 ซม. มีน้ำหนักเพียงท่อนละ 6 กก. ซึ่งทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง
 •  ยางชะลอความเร็ว ขนาด 35x50x5 ซม. ติดลูกแก้วสะท้อนแสงทำให้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในเวลากลางคืนกว่า 300 เมตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางชะลอความเร็ว สีดำ ขนาด 40x50x5 Cm. พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง -

ยางชะลอความเร็ว สีดำ ขนาด 40x50x5 Cm.

ช่วยชะลอความเร็วของรถให้ขับช้าลง ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 100%

ยางชะลอความเร็ว สีดำ ขนาด 40x50x5 Cm.

ติดลูกแก้วสะท้อนแสงสามารถมองเห็นชัดเจนและช่วยลดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน

ใช้-ไม่ใช้

 ค่าซ่อมแซมถูกเนื่องจากลูกค้าสามารถเปลี่ยนเฉพาะท่อนยางที่เสียหายได้ง่ายประหยัดเงินของคุณไปมากถึง 5เท่า!!

ติดลูกแก้วสะท้อนแสงสามารถมองเห็นชัดเจนและช่วยลดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน

ดูหน้างานฟรี!!  และมีบริการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

ติดลูกแก้วสะท้อนแสงสามารถมองเห็นชัดเจนและช่วยลดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน
ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 • ยางชะลอความเร็ว ขนาด40x50x5 Cm.ทำจากยางที่ถูกหล่อขึ้นมาเป็นพิเศษอย่างดี ซึ่งทำให้มีความเหนียวแข็งแรงทนทาน รองรับน้ำหนักของรถได้มากถึง 20 ตัน
 • ยางชะลอความเร็ว ขนาด40x50x5 Cm. และหัวปิดมีขนาดขนาด40x25x5 Cm. ซม. ซึ่งสามารถนำไปติดตั้งต่อกันได้ตามความยาวที่ต้องการ
 • ยางชะลอความเร็ว ขนาด40x50x5 Cm. มีท่อนสีเหลืองและสีดำ ซึ่งทำให้บ่งบอกถึงจุดชะลอได้อย่างชัดเจนมีสีสันสวยงา
 • ยางชะลอความเร็ว ขนาด40x50x5 Cm. มีน้ำหนักเพียงท่อนละ 6 กก. ซึ่งทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง
 • ยางชะลอความเร็ว ขนาด40x50x5 Cm.ติดลูกแก้วสะท้อนแสงทำให้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในเวลากลางคืนกว่า 300 เมตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- พลาสติกชะลอความเร็วสีดำ วัสดุทำจากพลาสติก ABS ขนาด 35x50x4 Cm. -

ผลิตจากพลาสติก ABS ซึ่งทำให้ อายุการใช้งาน แข็งแรง ทนทาน รองรับน้ำหนักได้มากถึง 20ตัน

ผลิตจากพลาสติก ABS ซึ่งทำให้ อายุการใช้งาน แข็งแรง ทนทาน รองรับน้ำหนักได้มากถึง 20ตัน

สีไม่ซีดไม่จางง่าย มองเห็นเด่นชัดตลอด 24 ชม. และผู้ใช้งานพึ่งพอใจ100%

ใช้-ไม่ใช้

สามารถนำมาเรียงต่อกันได้ ซึ่งทำให้ ผู้ใช้งาน สามารถต่อความยาว ตามพื้นที่ ที่คุณต้องได้

ดูหน้างานฟรี!!  และมีบริการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 •  พลาสติกชะลอความเร็ว ผลิตจาก พลาสติก ABS ซึ่งทำให้ แข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้มากถึง 20 ตัน อายุการใช้งานยาวนาน
 •  มีน้ำหนักเบา ซึ่งทำให้ สะดวกในการใช้ง่าย และติดตั้ง
 •  มีสีให้เลือก ถึง 2 สี (สีดำ /สีเหลือง) ซึ่งทำให้ ผู้ใช้งาน สามารถเลือกสีตามที่คุณต้องการ
 •  มีขนาด 35x50x4 ซม. ซึ่งทำให้ สามารถนำไปต่อ ตามความยาว แต่ละพื้นที่ ที่คุณต้องการได้
 •  พลาสติกเกรดดีเยี่ยม ซึ่งทำให้ ทนต่อรังแสง UV สี ไม่ซีดไม่จางง่าย ทนต่อทุกสภาพอากาศ
 •  รองรับรถ เข้า- ออก ได้มากกว่า 1,000 คัน ต่อวัน สามารถดูหน้างานได้ที่ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ เมกาบางนา สยามพารากอน พาราไดซ์ เอ็มโพเรี่ยม เอ็มควอเทียร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- พลาสติกชะลอความเร็วสีดำ วัสดุทำจากพลาสติกไนลอน ขนาด 25x35x5 Cm. -

พลาสติกชะลอความเร็วสีดำ วัสดุทำจากพลาสติกไนลอน ขนาด 25x35x5 Cm.

 ผลิตจากพลาสติกไนลอน ซึ่งทำให้ อายุการใช้งาน แข็งแรง ทนทาน รองรับน้ำหนักได้มากถึง 120 ตัน

พลาสติกชะลอความเร็วสีดำ วัสดุทำจากพลาสติกไนลอน

มีแผ่นทับทิบสะท้อนแสง เพิ่มทัศนวิสัยในเวลากลางคืนแน่นอน

ใช้-ไม่ใช้

สีไม่ซีดไม่จางง่าย มองเห็นเด่นชัดตลอด 24 ชม.  และผู้ใช้งานพึ่งพอใจ100%

พลาสติกชะลอความเร็วสีดำ วัสดุทำจากพลาสติกไนลอน

ดูหน้างานฟรี!!  และมีบริการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

ยางชะลอความเร็ว
ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 •  พลาสติกชะลอความเร็ว ผลิตจาก พลาสติกไนลอน ซึ่งทำให้ แข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้มากถึง 120 ตัน อายุการใช้งานยาวนาน
 •  มีน้ำหนักเบา ซึ่งทำให้ สะดวกในการใช้ง่าย และติดตั้ง
 •  มีสีให้เลือก ถึง 2 สี (สีดำ /สีเหลือง) ซึ่งทำให้ ผู้ใช้งาน สามารถเลือกสีตามที่คุณต้องการ
 •  มีขนาด 25x35x5 ซม. ซึ่งทำให้ สามารถนำไปต่อ ตามความยาว แต่ละพื้นที่ ที่คุณต้องการได้
 •  พลาสติกเกรดดีเยี่ยม ซึ่งทำให้ ทนต่อรังแสง UV สี ไม่ซีดไม่จางง่าย ทนต่อทุกสภาพอากาศ
 •  รองรับรถ เข้า- ออก ได้มากกว่า 1,000 คัน ต่อวัน สามารถดูหน้างานได้ที่ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ เมกาบางนา สยามพารากอน พาราไดซ์ เอ็มโพเรี่ยม เอ็มควอเทียร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางชะลอความเร็วขนาด 50x50x5 Cm สีดำ พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง -

ยางชะลอความเร็ว

ช่วยชะลอความเร็วของรถให้ขับช้าลง ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 100%

ยางชะลอความเร็วขนาด 50x50x5 Cm สีดำ พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

 ค่าซ่อมแซมถูกเนื่องจากลูกค้าสามารถเปลี่ยนเฉพาะท่อนยางที่เสียหายได้ง่าย

ใช้-ไม่ใช้

ติดตั้งแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอเวลา อย่างเช่นถ้าติดตั้งโดยการเทปูน ไม่ต้องรอให้ปูนแห้ง

ยางชะลอความเร็วขนาด 50x50x5 Cm สีดำ พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

ดูหน้างานฟรี!!  และมีบริการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

ยางชะลอความเร็วขนาด 50x50x5 Cm สีดำ พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 •  ยางชะลอความเร็วด้วยวัสดุยางทำให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน ซึ่งทำให้ประหยัดงบประมาณได้มากขึ้น
 •  ยางชะลอความเร็วมาพร้อมติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ซึ่งทำให้มองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนได้ชัดเจน
 •  ยางชะลอความเร็วมีขนาดหน้ายางที่กว้าง ซึ่งทำให้ชะลอได้มากลดแรงกระแทกได้ดีมากขึ้น
 •  ยางชะลอความเร็ว มีขนาด 50x50x5 cm. ซึ่งทำให้เวลาติดตั้งมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ในระยะไกล
 •  ยางชะลอความเร็ว มาพร้อมหัวปิดยางชะลอ ซึ่งทำให้ในการติดตั้งได้ตามความของพื้นที่พอดี โดยไม่ต้องตัดยางให้เสียงบประมาณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางชะลอความเร็วขนาด 90x50x5 Cm สีดำ พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง -

ยางชะลอความเร็ว

 ยางชะลอความเร็วไซต์ 90x50x5ซม. สามารถ รองรับน้ำหนักได้มาก ถึง 25 ตัน รถสามารถวิ่งผ่านได้มากถึง 1000 คัน/วัน

มั่นใจในคุณภาพ 100%

ยางชะลอความเร็วขนาด 90x50x5 Cm

ติดลูกแก้วสะท้อนแสงสามารถมองเห็นชัดเจนและช่วยลดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน

ใช้-ไม่ใช้

ยางชะลอความเร็วมีความพิเศษกว่าการติดตั้งโดยการเทปูนหรือหินคลุกยางมะตอย โดยง่ายในการติดตั้งและรื้อถอน

ยางชะลอความเร็วขนาด 90x50x5 Cm

นี่คือผลงาน!! ของร้านไทยจราจร ที่ลูกค้ามากกว่า300,000 รายได้ไว้วางใจให้เราติดตั้งยางชะลอความเร็ว

ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 •  ยางชะลอความเร็ว 90*50*5 ซม มีแถบสะท้อนแสงให้ในตัว ซึ่งทำให้ผู้ใช้ทางมองเห็นเด่นชัดในตอนกลางคืน
 •  ยางชะลอความเร็ว รับน้ำหนักได้มากถึง 25 ตัน ซึ่งทำให้ สามารถรองรับ รถที่วิ่งผ่าน ได้มากถึง 1000 คัน ต่อวัน ได้สบายๆ ผู้ใช้งานพึ่งพอใจ 100%
 •  มีความแข็งแรง ทนทาน ซึ่งทำให้อายุการใช้งานยาวนาน ใช้ประหยัดงบประมาณ ได้มากถึง 10 เท่า
 •  ยางชะลอ มีความยาว 50 ซม ต่อแผ่น ซึ่งทำให้ ผู้ใช้งานสามารถนำไปต่อความยาวตามที่คุณต้องการได้เลย
 •  ยางชะลอความเร็ว 90*50*5 ซม มีขนาดที่ใหญ่ และสวยงาม ซึ่งทำให้ โรงงานและชุมชน นิยมนำไปติดตั้ง เพื่อชลอความเร็วในพื้นที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางชะลอความเร็วพร้อมลูกแก้วสะท้อนแสงขนาด 180x30x5 Cm. -

ช่วยชะลอความเร็วของรถให้ขับช้าลง ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 100%

ยางชะลอความเร็วพร้อมลูกแก้วสะท้อนแสงขนาด 180x30x5 Cm

ค่าซ่อมแซมถูกเนื่องจากลูกค้าสามารถเปลี่ยนเฉพาะท่อนยางที่เสียหายได้ง่าย

ใช้-ไม่ใช้

ติดลูกแก้วสะท้อนแสงสามารถมองเห็นชัดเจนและช่วยลดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน

หมดห่วงว่าจะติดตั้งไม่ได้ ทางเรามีทีมช่างบริการติดตั้งให้ทุกสถานที่ คุณจะได้ใช่งานอย่างรวมเร็วทันใจ

rubber ramp
ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 •  ยางชะลอความเร็วมาพร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง ซึ่งทำให้มองเห็นทั้งกลางวันและกลางคืน
 •  ยางชะลอความเร็วทำเป็นลายเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานกันมอเตอร์ไซร์ลื่นล้ม ซึ่งทำให้ลดอุบัติเหตุลงได้ 99.99%
 •  ยางชะลอวามเร็วรับน้ำหนักได้ถึง 20 ตัน ซึ่งทำให้ทนต่อการรับน้ำหนักของรถ
 •  ยางชะลอความเร็วมีส่องด้านล่าง 2 ช่อง ซึ่งทำให้สอดสายไฟ , สายเคเบิ้ล , ท่อน้ำ ฯลฯ
 •  ยางชะลอความเร็วผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ ซึ่งทำให้ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

เหล็กชะลอความเร็ว

เหล็กชะลอความเร็วทำจากเหล็กหล่อแข็งแรง ทนทาน รองรับน้ำหนักได้มากถึง 100 ตัน !

เหล็กชะลอความเร็ว

สามารถจำกัดความเร็วของรถยนต์และมอเตอร์ไซต์ ให้ขับช้าลงได้ 100%

ใช้-ไม่ใช้

สามารถนำมาเรียงต่อกันได้ตามความยาวที่ต้องการ ติดตั้งได้กับทุกสถานที่

เหล็กชะลอความเร็ว

หมดห่วงว่าจะติดตั้งไม่ได้ ทางเรามีทีมช่างบริการติดตั้งให้ทุกสถานที่ คุณจะได้ใช่งานอย่างรวมเร็วทันใจ

เหล็กชะลอความเร็ว
ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 •  เหล็กชะลอความเร็ว ทำจากเหล็กหล่อ ซึ่งทำให้รองรับน้ำหนักของรถขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนัก 70-100 ตันได้
 •  เหล็กชะลอความเร็ว มีขนาด 28.5x25x5cm. และหัวปิดมีขนาด 18.5x25x5 cm. ซึ่งทำให้สามารถนำไปติดตั้งต่อกันได้ตามความยาวที่ต้องการ
 •  เหล็กชะลอความเร็ว มีท่อนสีเหลืองและสีดำ ซึ่งทำให้บ่งบอกถึงจุดชะลอได้อย่างชัดเจนมีสีสันเด่นชัดสวยงาม
 •  เหล็กชะลอความเร็ว ขนาด 28.5x25x5cm. มีน้ำหนักเพียงท่อนละ 3 กก. ซึ่งทำให้ง่ายและสะดวกต่อการติดตั้ง
 •  เหล็กชะลอความเร็ว ขนาด 28.5x25x5cm. รองรับรถเข้า-ออก ได้มากกว่า 1,000 ครั้ง / วัน สามารถดูหน้างานได้ที่ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอล เมกาบางนา สยามพารากอน พาราไดซ์ เอ็มโพเรี่ยม เอ็มควอเทียร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางชะลอความเร็วขนาด 40x25x7 Cm. พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง -

ยางชะลอความเร็วขนาด 40x25x7 cm.

ยางชะลอความเร็วมีความพิเศษกว่าการติดตั้งโดยการเทปูนหรือหินคลุกยางมะตอย โดยง่ายในการติดตั้งและรื้อถอน

ยางชะลอความเร็วขนาด 40x25x7 cm.

ติดลูกแก้วสะท้อนแสงสามารถมองเห็นชัดเจนและช่วยลดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน

ใช้-ไม่ใช้

นี่คือผลงาน!! ของร้านไทยจราจร ที่ลูกค้ามากกว่า300,000 รายได้ไว้วางใจให้เราติดตั้งยางชะลอความเร็ว

รีวิวร้านไทยจราจร
ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 • ยางชะลอความเร็ว ทำจากยางที่ถูกหล่อขึ้นมาเป็นพิเศษ อย่างดี ซึ่งทำให้มีความเหนียวแข็งแรงทนทาน รองรับน้ำหนักของรถได้มากถึง 20 ตัน
 •  ยางชะลอความเร็วแสามารถนำไปต่อกันได้ตามความต้องการ
 •  ยางชะลอความเร็วมีท่อนสีเหลืองสีดำ ซึ้งทำให้บ่งบอกถึงจุดชะลอได้อย่างชัดเจนมีสีสันสวยงาม
 •  ยางชะลอความเร็วรองรับน้ำหนักการวิ่งทับของรถยนต์ได้หลากหลายรูปแบบเนื่องจากผลิตจากยางคุณภาพดี
 •  ยางชะลอความเร็ว ติดลูกแก้วสะท้อนแสงทำให้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในเวลากลางคืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางชะลอความเร็ว 35X100X7 CM. พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง สีดำ-เหลือง -

ยางชะลอความเร็ว 35x100x7 Cm.

ยางชะลอขนาด 35x100x7 ซม. ด้วยความสูงพิเศษ 7 ซม. ซึ่งทำให้ ช่วยให้ชะลอรถได้มากขึ้น 10 เท่า

ยางชะลอความเร็ว 35x100x7 Cm.

ช่วยชะลอความเร็วรถได้จริง 100% ซึ่งทำให้ ลดอุบัติเหตุลดลงเป็น 0%

ใช้-ไม่ใช้

ทนแดดทนฝนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่ต้องคอยเปลี่ยนบ่อยๆช่วยคุณประหยัดงบประมาณ

ยางชะลอความเร็ว 35x100x7 Cm.

ดูหน้างานฟรี!!  และมีบริการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 •  ยางชะลอขนาด 35x100x7 ซม. ด้วยความสูงพิเศษ 7 ซม. ซึ่งทำให้ ช่วยให้ชะลอรถได้มากขึ้น 10 เท่า
 •  ยางชะลอความเร็ว มีลูกแก้วสะท้อนแสง ซึ่งทำให้ ช่วยให้มองเห็นได้ชัดมากขึ้นตอนกลางคืน
 •  ยางชะลอความเร็วติดตั้งง่ายเพียงใช้พุกน็อตยึด ก็สามารถใช้งานได้แล้ว ซึ่งทำให้ สะดวกและประหยัดเวลามากขึ้น 50%
 •  ยางชะความเร็ว ช่วยชะลอความเร็วรถได้จริง 100% ซึ่งทำให้ ลดอุบัติเหตุลดลงเป็น 0%
 •  ยางชะลอความเร็วสามารถรองรับน้ำหนักได้ 20 ตัน ซึ่งทำให้ ทนทาน ใช้งานได้กับรถหลายชนิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

ยางชะลอความเร็ว

ยางชะลอความเร็ว 35x25x5 Cm. ซ่อมแซมง่าย เลือกเปลี่ยนเฉพาะชิ้นที่ชำรุดได้ ซึ่งทำให้ ประหยัดงบประมาณกว่า 50%

ยางชะลอความเร็ว

ยางชะลอความเร็ว ช่วยชะลอความเร็วรถได้จริง 100% ซึ่งทำให้ ลดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้เป็น 0%

ใช้-ไม่ใช้

ยางชะลอความเร็วติดตั้งง่าย เพียงยึดพุกน็อต ซึ่งทำให้ ใช้งานได้ทันที สะดวกขึ้น 50 เท่า

ยางชะลอความเร็ว

ดูหน้างานฟรี!!  และมีบริการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

ยางชะลอความเร็ว
ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 •  ยางชะลอความเร็ว ช่วยชะลอความเร็วรถได้จริง 100% ซึ่งทำให้ ลดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้เป็น 0%
 •  ยางชะลอความเร็ว 35x25x5 Cm. ซ่อมแซมง่าย เลือกเปลี่ยนเฉพาะชิ้นที่ชำรุดได้ ซึ่งทำให้ ประหยัดงบประมาณกว่า 50%
 •  ยางชะลอความเร็ว รองรับน้ำหนักได้มากถึง 20 ตัน ซึ่งทำให้ ทนทานใช้งานกับรถได้หลากหลายชนิด
 •  ยางชะลอความเร็ว มีลูกแก้วสะท้อนแสง ซึ่งทำให้ ช่วยให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นตอนกลางคืน ปลอดภัย 100%
 •  ยางชะลอความเร็วติดตั้งง่าย เพียงยึดพุกน็อต ซึ่งทำให้ ใช้งานได้ทันที สะดวกขึ้น 50 เท่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางชะลอความเร็ว ขนาด 38x100x5 Cm. สีเหลือง-ดำ -

ยางชะลอความเร็ว ขนาด 38x100x5 Cm. สีเหลือง-ดำ

 ยางชะลอความเร็วทำจากวัสดุยางที่ถูกหล่อขึ้นมาเป็นพิเศษอย่างดีมีความเหนียวแน่นแข็งแรงทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักรถได้ถึง 20 ตัน

ยางชะลอความเร็ว ขนาด 38x100x5 Cm. สีเหลือง-ดำ

ติดลูกแก้วสะท้อนแสงสามารถมองเห็นชัดเจนและช่วยลดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน

ใช้-ไม่ใช้

ติดตั้งแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอเวลา อย่างเช่นถ้าติดตั้งโดยการเทปู ต้องรอให้ปูนแห้ง

ยางชะลอความเร็ว ขนาด 38x100x5 Cm. สีเหลือง-ดำ

ดูหน้างานฟรี!!  และมีบริการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

รีวิวร้านไทยจราจร
ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 •  ยางชะลอความเร็ว ช่วยชะลอความเร็วรถได้จริง 100% ซึ่งทำให้ ลดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้เป็น 0%
 •  ยางชะลอความเร็ว 35x25x5 Cm. ซ่อมแซมง่าย เลือกเปลี่ยนเฉพาะชิ้นที่ชำรุดได้ ซึ่งทำให้ ประหยัดงบประมาณกว่า 50%
 •  ยางชะลอความเร็ว รองรับน้ำหนักได้มากถึง 20 ตัน ซึ่งทำให้ ทนทานใช้งานกับรถได้หลากหลายชนิด
 •  ยางชะลอความเร็ว มีลูกแก้วสะท้อนแสง ซึ่งทำให้ ช่วยให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นตอนกลางคืน ปลอดภัย 100%
 •  ยางชะลอความเร็วติดตั้งง่าย เพียงยึดพุกน็อต ซึ่งทำให้ ใช้งานได้ทันที สะดวกขึ้น 50 เท่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางเส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ขนาด 100x10x2 Cm. -

ยางเส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ขนาด 100x10x2 Cm.

 เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ช่วยเตือนให้รถชะลอความเร็ว ตามทางโค้ง หรือ ทางแยกได้จริง 100% ช่วยลดอุบัติเหตุได้เป็น 0%

ยางเส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ขนาด 100x10x2 Cm.

เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ติดตั้งง่าย เพียงยึดน็อต 5 ตัว ก็สามารถใช้งานได้ทันที ช่วยให้หยัดเวลาและแรงในการติดตั้งมากขึ้น 90%

ใช้-ไม่ใช้

เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความกว้าง 10 ซม. สามารถดัดแปลงมาติดตั้งเป็นเส้นแบ่งเลน หรือ เส้นช่องจอดได้

ยางเส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ขนาด 100x10x2 Cm.

ติดตั้งแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอเวลา อย่างเช่นถ้าติดตั้งโดยการเทปูนต้องรอให้ปูนแห้ง

เหล็กชะลอความเร็ว
ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 • เส้นเทือนชะลอความเร็ว ทำจากยางพาราผสมอย่างดี ทำให้มีความเหนียว แข็งแรง ซึ่งทำให้สามารถรับน้ำหนักรถได้ทั้งรถยนต์ และ รถโฟล์คลิฟท์
 •  เส้นสะท้อนแสงชะลอความเร็ว มีความแข็งแรง ทนต่อแสงแดด สีไม่ซีด ซึ่งทำให้ ใช้งานได้ทั้งภายใน และ ภายนอก อาคาร ทนต่อทุกสภาพอากาศ
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความสูงเพียง 2 ซม. ซึ่งทำให้ สามารถดัดแปลงไปติดกำแพงเป็นยางกันกระแทกได้
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ติดตั้งง่าย ยึดน็อตเพียง 5 ตัว ซึ่งทำให้ ใช้งานได้ทันทีหลังติดตั้ง
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความกว้างเพียง 10 ซม. ซึ่งทำให้ สามารถดัดแปลงใช้งาน เป็นเส้นแบ่งเลน หรือ เส้นช่องจอด ได้สบายๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางเส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ขนาด 100x10x2 Cm. -

างเส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ขนาด 100x10x2 Cm.

เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความสูง 2 ซม. นอกจากจะใช้เตือนชะลอความเร็วแล้ว ยังสามารถดัดแปลงมาติดตั้งที่กำแพงเป็นยางกันกระแทกได้ด้วย

เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความกว้าง 10 ซม. สามารถดัดแปลงมาติดตั้งเป็นเส้นแบ่งเลน หรือ เส้นช่องจอดได้

ใช้-ไม่ใช้

ช่วยชะลอความเร็วของรถให้ขับช้าลง ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 100%

างเส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ขนาด 100x10x2 Cm.

มีบริการดูหน้างานให้คำปรึกษาฟรี!!  มูลค่า 1,500 บาท และช่างบริการติดตั้งให้ถึงที่ โดยผู้เชี่ยวชาญมากถึง 10 ปี

rubber ramp

 

ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 • เส้นเทือนชะลอความเร็ว ทำจากยางพาราผสมอย่างดี ทำให้มีความเหนียว แข็งแรง ซึ่งทำให้สามารถรับน้ำหนักรถได้ทั้งรถยนต์ และ รถโฟล์คลิฟท์
 •  เส้นสะท้อนแสงชะลอความเร็ว มีความแข็งแรง ทนต่อแสงแดด สีไม่ซีด ซึ่งทำให้ ใช้งานได้ทั้งภายใน และ ภายนอก อาคาร ทนต่อทุกสภาพอากาศ
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความสูงเพียง 2 ซม. ซึ่งทำให้ สามารถดัดแปลงไปติดกำแพงเป็นยางกันกระแทกได้
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ติดตั้งง่าย ยึดน็อตเพียง 5 ตัว ซึ่งทำให้ ใช้งานได้ทันทีหลังติดตั้ง
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความกว้างเพียง 10 ซม. ซึ่งทำให้ สามารถดัดแปลงใช้งาน เป็นเส้นแบ่งเลน หรือ เส้นช่องจอด ได้สบายๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

 

- ยางเส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ขนาด 100x30x6 Cm. -

เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ติดตั้งง่าย เพียงยึดน็อต ก็สามารถใช้งานได้ทันที ช่วยให้หยัดเวลาและแรงในการติดตั้งมากขึ้น 90%

ยางเส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ขนาด 100x30x6 Cm.

เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ช่วยเตือนให้รถชะลอความเร็ว ตามทางโค้ง หรือ ทางแยกได้จริง 100% ช่วยลดอุบัติเหตุได้เป็น 0%

ใช้-ไม่ใช้

เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความสูงเพียง 2 ซม. ซึ่งทำให้ สามารถดัดแปลงไปติดกำแพงเป็นยางกันกระแทกได้

ยางเส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ขนาด 100x30x6 Cm.

ดูหรน้างาน ออกแบบ ติดตั้ง บริการครบวงจรในทีเดียว!!

 

ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 • เส้นเทือนชะลอความเร็ว ทำจากยางพาราผสมอย่างดี ทำให้มีความเหนียว แข็งแรง ซึ่งทำให้สามารถรับน้ำหนักรถได้ทั้งรถยนต์ และ รถโฟล์คลิฟท์
 •  เส้นสะท้อนแสงชะลอความเร็ว มีความแข็งแรง ทนต่อแสงแดด สีไม่ซีด ซึ่งทำให้ ใช้งานได้ทั้งภายใน และ ภายนอก อาคาร ทนต่อทุกสภาพอากาศ
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความสูงเพียง 2 ซม. ซึ่งทำให้ สามารถดัดแปลงไปติดกำแพงเป็นยางกันกระแทกได้
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ติดตั้งง่าย ยึดน็อตเพียง 5 ตัว ซึ่งทำให้ ใช้งานได้ทันทีหลังติดตั้ง
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความกว้างเพียง 10 ซม. ซึ่งทำให้ สามารถดัดแปลงใช้งาน เป็นเส้นแบ่งเลน หรือ เส้นช่องจอด ได้สบายๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางชะลอความเร็วขนาด 50x55x7.5 Cm. สีดำ พร้อมแถบสะท้อนแสงรูปลูกศร -

ยางชะลอความเร็วขนาด 50x55x7.5 Cm. สีดำ พร้อมแถบสะท้อนแสงรูปลูกศร

ยางชะลอความเร็ว 50x55x7.5 ซม. มีแถบสะท้อนแสงให้ในตัว ซึ่งทำให้ผู้ใช้ทางมองเห็นเด่นชัดในตอนกลางคืน

ยางชะลอความเร็วขนาด 50x55x7.5 Cm. สีดำ พร้อมแถบสะท้อนแสงรูปลูกศร

ติดตั้งแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอเวลา อย่างเช่นถ้าติดตั้งโดยการเทปูลงต้องรอให้ปูนแห้ง

ยางชะลอความเร็วขนาด 50x55x7.5 Cm. สีดำ พร้อมแถบสะท้อนแสงรูปลูกศร

ทนแดดทนฝนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่ต้องคอยเปลี่ยนบ่อยๆช่วยคุณประหยัดงบประมาณ

ยางชะลอความเร็วขนาด 50x55x7.5 Cm. สีดำ พร้อมแถบสะท้อนแสงรูปลูกศร

ติดตั้งแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอเวลา อย่างเช่นถ้าติดตั้งโดยการเทปูน ไม่ต้องรอให้ปูนแห้ง

เหล็กชะลอความเร็ว

 

ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 • เส้นเทือนชะลอความเร็ว ทำจากยางพาราผสมอย่างดี ทำให้มีความเหนียว แข็งแรง ซึ่งทำให้สามารถรับน้ำหนักรถได้ทั้งรถยนต์ และ รถโฟล์คลิฟท์
 •  เส้นสะท้อนแสงชะลอความเร็ว มีความแข็งแรง ทนต่อแสงแดด สีไม่ซีด ซึ่งทำให้ ใช้งานได้ทั้งภายใน และ ภายนอก อาคาร ทนต่อทุกสภาพอากาศ
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความสูงเพียง 2 ซม. ซึ่งทำให้ สามารถดัดแปลงไปติดกำแพงเป็นยางกันกระแทกได้
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว ติดตั้งง่าย ยึดน็อตเพียง 5 ตัว ซึ่งทำให้ ใช้งานได้ทันทีหลังติดตั้ง
 •  เส้นสะเทือนชะลอความเร็ว มีความกว้างเพียง 10 ซม. ซึ่งทำให้ สามารถดัดแปลงใช้งาน เป็นเส้นแบ่งเลน หรือ เส้นช่องจอด ได้สบายๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

 

ยางชะลอความเร็วป้องกันสายเคเบิ้ลสองช่องพร้อมแถบสะท้อนแสง ขนาด 30x85x10 cm.

ยางชะลอความเร็วป้องกันสายเคเบิ้ลสองช่องพร้อมแถบสะท้อนแสง ขนาด 30x85x10 cm.

างชะลอความเร็วป้องกันสายเคเบิ้ลสองช่องพร้อมแถบสะท้อนแสง สามารถป้องกันสายเคเบิ้ลและชะลอความเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศไทยเลือกใช้ !!

ยางชะลอความเร็วป้องกันสายเคเบิ้ลสองช่องพร้อมแถบสะท้อนแสง ขนาด 30x85x10 cm.

ด้วยแถบสะท้อนแสงทั้งสองฝั่งทำให้ผู้ใช้งานท้องถนนเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน หมดปัญหา การจราจรติดขัด

ยางชะลอความเร็วป้องกันสายเคเบิ้ลสองช่องพร้อมแถบสะท้อนแสง ขนาด 30x85x10 cm.

ทนแดดทนฝนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่ต้องคอยเปลี่ยนบ่อยๆช่วยคุณประหยัดงบประมาณ

ยางชะลอความเร็วป้องกันสายเคเบิ้ลสองช่องพร้อมแถบสะท้อนแสง ขนาด 30x85x10 cm.

ติดตั้งแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอเวลา อย่างเช่นถ้าติดตั้งโดยการเทปูน ไม่ต้องรอให้ปูนแห้ง

รีวิวร้านไทยจราจร

 

ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 • ลดอุบัติเหตุลงได้ 100%
 • ช่วยชะลอความเร็วของรถที่ขับสัญจรในพื้นที่ของคุณ
 • หมดปัญหาท่อน้ำแตกจากการถูกรถเหยียบ
 • ช่วยประหยัดงบประมาณในการซื้อยางชะลอและที่ครอบท่อ
 • ช่วยป้องกันสายเคเบิ้ลไม่ให้เสียหาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางกั้นเลน ชะลอความเร็ว ขนาด 82x21x13 Cm. -

ยางกั้นเลน ชะลอความเร็ว ขนาด 82x21x13 Cm.

ยางกั้นเลน ชะลอความเร็ว มีความพิเศษกว่าการติดตั้งโดยการเทปูนหรือหินคลุกยางมะตอย โดยง่ายในการติดตั้งและรื้อถอน

ยางกั้นเลน ชะลอความเร็ว ขนาด 82x21x13 Cm.

ทนแดดทนฝนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่ต้องคอยเปลี่ยนบ่อยๆช่วยคุณประหยัดงบประมาณ

กั้นเลนถนนได้อย่างชัดเจน ช่วยชะลอความเร็วของรถให้ขับช้าลง ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 100%

ยางกั้นเลน ชะลอความเร็ว ขนาด 82x21x13 Cm.

มีบริการดูหน้างานให้คำปรึกษาฟรี!!  มูลค่า 1,500 บาท และช่างบริการติดตั้งให้ถึงที่ โดยผู้เชี่ยวชาญมากถึง 10 ปี

 

ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 • ยางกั้นเลน ชะลอความเร็ว มีแถบสะท้อนแสงให้ในตัว ซึ่งทำให้ผู้ใช้ทางมองเห็นเด่นชัดในตอนกลางคืน
 •  มีความแข็งแรง ทนทาน รองรับแรงกระแทกได้ดี ลดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้ 100 %
 • ทำจากยางอย่างดี ทนแดด ทนฝน ทนต่อทุกสภาพอากาศ ใช้งานได้ยาวนาน ประหยัดกว่า 20 เท่า
 • เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้ถนน ปลอดภัยขึ้น 100 %
 • กั้นเขตถนน แบ่งทางเดินรถ แบ่งเลนจักรยาน หรือเเบ่งเลนทางเท้าได้ชัดเจนเป็นอย่างมาก เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นแม้ในเวลากลางคืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- ยางชะลอความเร็วเคลื่อนย้ายได้ (กxยxส) 300×22.5×4.5 CM. -

ยางชะลอความเร็วเคลื่อนย้ายได้ (กxยxส) 300×22.5×4.5 CM. 4,900฿

ยางชะลอความเร็วเคลื่อนย้ายได้ ทนทานต่อการใช้งานสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 10 ตัน

ยางชะลอความเร็วเคลื่อนย้ายได้ (กxยxส) 300×22.5×4.5 CM. 4,900฿

หมดปัญหาเรื่องการติดตั้งเพราะยางชะลอความเร็วแบบเคลื่อนย้ายได้สามารถนำมาวางใช้งานได้ทันที

ยางชะลอความเร็วเคลื่อนย้ายได้ (กxยxส) 300×22.5×4.5 CM.

อายุการใช้งานที่ยาวนาน ช่วยประหยัดงบประมาณได้มากขึ้นถึง 100,000 บาท/ปี

ยางชะลอความเร็วเคลื่อนย้ายได้ (กxยxส) 300×22.5×4.5 CM. 4,900฿

มีบริการดูหน้างานให้คำปรึกษาฟรี!!  มูลค่า 1,500 บาท และช่างบริการติดตั้งให้ถึงที่ โดยผู้เชี่ยวชาญมากถึง 10 ปี

 

ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 • ยางชะลอความเร็วเคลื่อนย้ายได้ทำจากยางหล่อพิเศษ อย่างดี ซึ่งทำให้ทนต่อการใช้งานรองรับน้ำหนักได้ถึง 10 ตัน
 •  ยางชะลอความเร็วเคลื่อนย้ายได้ท่อนยางเป็นสีเหลือง ซึ่งทำให้มองเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน
 •  ยางชะลอความเร็วเคลื่อนย้ายได้ มีน้ำหนักเพียง 14 กก. ซึ่งทำให้สะดวกต่อการใช้งานและพกพาจัดเก็บสะดวก
 •  ยางชะลอความเร็วเคลื่อนย้ายได้สามารถพับเก็บได้ ซึ่งทำให้นำไปใช้งานได้ทุกสถานที่ โดยไม่ต้องเสียเวลาติดตั้ง
 •  ยางชะลอความเร็วเคลื่อนย้ายได้มีขนาด 300×22.5×4.5 ซม. ซึ่งทำให้เหมาะสมกับการใช้งานช่วยชะลอความเร็วรถได้ดี ลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็น0%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

างชะลอความเร็วป้องพร้อม สายเคเบิ้ล

 ยางชะลอความเร็ว พร้อมใส่สายเคเบิ้ล ได้ 1ช่องและ 2 ช่อง ช่วยประหยัดงบประมาณในการซื้อยางชะลอและที่ครอบท่อ

างชะลอความเร็วป้องพร้อม สายเคเบิ้ล

ยางชะลอความเร็วขนาด พร้อมใส่สายเคเบิ้ล ทำจากวัสดุยาง มีความแข็งแรง ทนแดด ทนฝน ทำให้ใช้งานได้ทุกสถานที่ ทุกสภาพอากาศ

างชะลอความเร็วป้องพร้อม สายเคเบิ้ล

ยางชะลอความเร็วขนาด พร้อมใส่สายเคเบิ้ล ติดตั้งง่าย เพียงยึดน็อต ก็สามารถใช้งานได้ทันที ช่วยให้หยัดเวลาและแรงในการติดตั้งมากขึ้น 90%

างชะลอความเร็วป้องพร้อม สายเคเบิ้ล

มีบริการดูหน้างานฟรี!! และมีบริการติดตั้งครบวงจรในที่เดียว

 

ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

 

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 • ลดอุบัติเหตุลงได้ 100%
 • ช่วยชะลอความเร็วของรถที่ขับสัญจรในพื้นที่ของคุณ
 • หมดปัญหาท่อน้ำแตกจากการถูกรถเหยียบ
 • ช่วยประหยัดงบประมาณในการซื้อยางชะลอและที่ครอบท่อ
 • ช่วยป้องกันสายเคเบิ้ลไม่ให้เสียหาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

- รับทำเนินชะลอความเร็วยางมะตอย -

รับทำเนินชะลอความเร็วยางมะตอย

สบายใจตั้งเเต่เริ่มใช้!! เนินชะลอความเร็วยางมะตอย ช่วยแก้ปัญหารถวิ่งเร็วในพื้นที่ของคุณได้ทันที ไม่ต้องทนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อีกต่อไป

รับทำเนินชะลอความเร็วยางมะตอย

เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุมชนของคุณ ด้วยเนินชะลอความเร็วยางมะตอย เพิ่มความปลอดภัยให้พื้นที่ของขึ้น 20 เท่า!

ประหยัดเงินในการซ่อมแซม! เพียงคุณเลือกทำทำเนินชะลอความเร็วยางมะตอยร้านไทยจราจร งานดีได้มาตรฐาน พื้นเรียบอัดแน่น ทนทาน ไม่สึกกร่อนง่าย

รับทำเนินชะลอความเร็วยางมะตอย

ไม่ต้องกังวลเรื่องมาตรฐานของงาน..เรามีทีมช่างเข้าติดตั้ง ตามมาตรฐานงานจราจร ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

 

ซื้อเลย!! ก่อนที่จะหมดโปรโมชั่น

  ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

>> ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

 • เนินชะลอความเร็วยางมะตอย ช่วยแก้ปัญหารถวิ่งเร็วในพื้นที่ของคุณ ลดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้ 100%
 • ชะลอความเร็วรถได้อย่างดี พื้นเรียบ อัดยางมะตอยแน่น ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
 • เนินชะลอความเร็วยางมะตอย เพิ่มความปลอดภัยให้พื้นที่ของขึ้น 20 เท่า!
 • งานดี ได้มาตรฐาน พื้นเรียบสวย ใช้งานได้นาน ประหยัดงบประมาณ ไม่ต้องซ่อมแซมบ่อยๆ
 • มีบริการดูหน้างานให้ฟรี! ไม่ต้องกังวล เราให้คำปรึกษาจากช่างผู้เชี่ยวชาญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเลยค่ะ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

ร้านไทยจราจร

ไม่ต้องกังวล!! ลูกค้ากว่า 300,000 รายในประเทศไทย ที่เชื่อใจ และ รับบริการจาก ร้านไทยจราจร

ร้านไทยจราจร

ทำไมต้องร้านไทยจราจร?

ร้านไทยจราจร

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

เสียงตอบรับจากผู้ใช้งานจริง!! ลูกค้าประทับใจ ร้านไทยจราจร ประสบการณ์10 ปี

คุณจุฬาพร ทรงพัฒนากุล
ฝ่ายความปลอดภัย
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ สาทร

คุณกิตติคุณ สามัคคีนิชย์
Project Manager
บริษัท พีแอนด์เค จำกัด

คุณธนพล จิรวรรบดี
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อริธเมทิค จำกัด

คุณณัชชานน ยุชังกุล 
เจ้าของกิจการ 
งาน EVENT และการแสดง

คุณสมศักดิ์ ไกรสูง
ผู้รับเหมา  
กรมการขนส่งทางบก

คุณ เจนณรงค์ มงคลจรัสชัย 
เจ้าของกิจการ 
ทำป้าย โฆษณา

คุณชัยณงค์ จงจำรัส 
หน่วยงานซ่อมบำรุง   
โรงพยาบาลบางประกอก 3

คุณ ยคนธร จิตอารีย์รัตน์  
เจ้าของกิจการ 
โรงแรม มนเต แม่สอด

ทุกการสนับสนุนของลูกค้า....เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทยให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น!

ร้านไทยจราจร
ร้านไทยจราจร
ร้านไทยจราจร
ร้านไทยจราจร

กิจกรรมตอบแทนสังคม ในโครงการ "สมาร์ท ทำดีเพื่อสังคม"

ขอบพระคุณลูกค้าที่สนับสนุนร้านไทยจราจร หรือ บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์จำกัด  เรานำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าและบริการ มาตอบแทนสังคมไทย และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ประเทศไทย น่าอยู่ยิ่งขึ้น

เพราะ เราเข้าใจว่า "การให้ ต้องไม่หวังผลตอบแทน และ เราต้องช่วยเหลือสังคม แบบไม่มีที่สิ้นสุด " โดยทุกๆปี เราจะจัดโครงการ "สมาร์ท ทำดีเพื่อสังคม" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้ม และโอกาสพัฒนาสังคม ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น เราขอเป็นตัวแทนจากมูลนิธิที่เราไปช่วยเหลือ ขอบพระคุณลูกค้าที่สนับสนุนเรามีใน ณ ที่นี่ด้วย

เราช่วยเหลือสังคมที่ไหนบ้าง ?

และนี่คือเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้ว.....ว่าคุณอยากแก้ปัญหาที่คุณมีอยู่หรือเปล่า?

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006