แจก!!ข้อสอบ ทำใบขับขี่ อ่านไปก่อนผ่านแน่ ๆ !!

 

          ‘ใบขับขี่’ หรือ ‘ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ นั้นเป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้ที่ได้ครอบครองเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์และได้รับอนุญาตให้ขับขี่ได้ตามกฎหมาย ซึ่งหากขับขี่โดยไม่มีใบขับขี่ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งยังเสียสิทธิ์ในการได้รับการคุ้มครอง ค่าสินไหมทดแทน และค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับรถด้วย โดยในปัจจุบันมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนและปรับไม่เกิน 1,000 บาท แต่ถึงอย่างนั้นเมื่อปีที่ผ่านมาได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติใหม่ให้มีการเพิ่มโทษเป็นไม่เกิน 3 เดือนและปรับไม่เกิน 50,000 บาท แต่ยังไม่มีกำหนดการบังคับใช้ที่แน่นอน

           นอกจากนั้น ร้านไทยจราจร อยากบอกว่าใบขับขี่ยังมีประโยชน์ในทางอ้อมเพราะสามารถเป็นเอกสารสำคัญเพื่อใช้ในการสมัครงานที่มีผู้สมัครต้องมีความสามารถขับขี่และใบขับขี่ด้วย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ใบขับขี่มีความสำคัญมากทั้งในแง่กฎหมาย สิทธิความคุ้มครอง และเป็นสิ่งที่แสดงความสามารถในการขับขี่พาหนะของผู้ครอบครอง

            ในปัจจุบันสำหรับผู้ที่มีการสอบใบขับขี่ต้องมีการเตรียมสอบทั้งสิ้น 4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ สอบสมรรถนะทางร่างกาย เข้าฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่เป็นเวลา 5 ชั่วโมง สอบภาคทฤษฎีด้วยข้อสอบปรนัยจำนวน 50 ข้อ และสอบภาคปฏิบัติทั้งสิ้น 3 ท่า ได้แก่ ท่าเดินหน้าและถอยหลังออกในซอยตรง ท่าจอดเทียบทางเท้าชิดขอบทางด้านซ้าย และท่าจอดรถชิดขอบทางด้านซ้าย อย่างไรก็ตามส่วนที่หลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายากที่สุดก็คือ

           การสอบภาคทฤษฏี เนื่องจากผู้สอบต้องทำให้ได้เกินกว่า 90% ขึ้นไปหรือ 45 คะแนนขึ้น จึงจะสอบผ่านภาคทฤษฎีและไปสอบภาคปฏิบัติได้ ดังนั้นวันนี้เราจึงมีข้อสอบในการทำใบขับขี่มาฝาก รับรองว่าผ่านการทดสอบแน่นอน

สำหรับข้อสอบในกลุ่มแรกที่พบเห็นได้บ่อยคือ ข้อสอบในกลุ่มภาพเครื่องหมายของ ป้ายจราจร ซึ่งมีทั้งหมวดเครื่องหมายพื้นทาง ป้ายบังคับ ป้ายเตือน และป้ายแนะนำ โดยคำถามส่วนมากมักจะถามว่าภาพที่เห็นมีความหมายว่าอย่างไรหรือผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อเห็นสัญลักษณ์เหล่านั้นบนท้องถนน ตัวอย่างเช่น ถ้าเห็นภาพแนวทแยงสีเหลืองไขว้กันในกรอบสีเหลี่ยมบนพื้นถนน คำถามคือผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติเช่นไรเมื่อเห็นสัญลักษณ์นี้ คำตอบคือ ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยงและห้ามหยุดรถยกเว้นรถที่หยุดรถเพื่อเลี้ยวขวา แต่ถ้าเห็นป้ายห้ามรถบรรทุกคำถามมักจะถามว่ามีความหมายว่าอย่างไร

            คำตอบคือห้ามรถบรรทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่มีการติดตั้งป้ายนี้ แต่ถ้าป้ายเป็นพื้นสีเหลืองและเป็นรูปรถกำลังขึ้นทางลาดโดยมีค่าเปอร์เซ็นต์กำกับอยู่ด้วยจะถามว่าให้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติเช่นไร คำตอบคือ ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมาเพราะทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันทางขึ้นเขาโดยค่าเปอร์เซ็นต์จะเป็นค่าที่แสดงความลาดชันของเส้นทาง ในขณะที่ป้ายแนะนำจะเป็นพื้นสีฟ้าและมีลูกศรกลับรถจะหมายความว่าทางข้างหน้ามีที่กลับรถสามารถกลับรถได้บริเวณที่มี ป้ายจราจร แสดงถึง ‘จุดกลับรถ’ 

        หมวดข้อสอบในหมวดต่อมาคือ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ซึ่งจะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั่ว ๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่ ตัวอย่างคำถามเช่น ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารใดใช้คู่กับใบอนุญาตขับรถ คำตอบคือ สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ ใบขับขี่ชนิดชั่วคราวมีอายุกี่ปี คำตอบคือ 2 ปี เมื่อใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดต้องยื่นขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน คำตอบคือ 15 วัน การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน คำตอบคือ ภายใน 7 วัน และผู้ขับรถใช้ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุมีความผิดอย่างไร คำตอบคือ ต้องเสียค่าปรับไม่เกินสองพันบาท เป็นต้น 

        นอกจากนั้นยังมีคำถามในหมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ส่วนใหญ่จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจรที่ถูกต้อง ตัวอย่างคำถามเช่น การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกต้องปฏิบัติอย่างไร คำตอบคือ ปฏิบัติตาม สัญญาณไฟจราจร หรือกฎจราจรอย่างเคร่งครัด การหยุดรถบริเวณทางแยกผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร คำตอบคือ หยุดรถหลังแนวเส้นหยุด ถ้าผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวรถต้องปฏิบัติอย่างไร คำตอบคือ ชะลอรถและเปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกินกี่เซนติเมตร คำตอบคือ ห่างไม่เกิน 25 เซนติเมตร และเขตปลอดภัยหมายความว่าอย่างไร คำตอบคือ พื้นที่ในทางเดินรถที่มีความหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลาสำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอหรือให้คนที่ขึ้นหรือลงจากรถหยุดรอก่อนข้ามทางต่อไป เป็นต้น

เป็นอย่างไรบ้างสำหรับตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่ที่ ร้านไทยจราจร ผู้จำหน่าย ป้ายจราจร คุณภาพสูง ได้นำฝากกัน โดยนอกจากหมวดเหล่านี้แล้วยังมีข้อสอบอีกหลายหมวดโดยจะมีจำนวนข้อแตกต่างกันไปในข้อสอบแต่ละชุด ไม่ว่าจะเป็น หมวดมารยาทและจิตสำนึก เทคนิคการขับขี่รถอย่างปลอดภัย รูปภาพจราจร การบำรุงรักษารถ การรับรู้สถานการณ์อันตราย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญา ซึ่งถ้าอยากทำข้อสอบภาคทฤษฎีให้ผ่านฉลุยตามเกณฑ์แล้วละก็ แนะนำว่าให้จดจำสัญลักษณ์จราจรให้แม่น ๆ และตั้งใจฟังบรรยายฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ เพียงเท่านี้ก็ทำให้คุณสอบผ่านได้ใบขับขี่มาครอบครองสมใจอย่างแน่นอน

 

contact_us
เฟส

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

อุปกรณ์จราจร มากกว่า 1,000 ชนิด !!

ร้านไทยจราจร คือแหล่งรวบรวมอุปกรณ์จราจรที่ทันสมัยและครบวงจรมากที่สุดในประเทศไทย สินค้าของทางร้านจะมีการอัพเดทใหม่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เพื่อมีความหลากหลายในการตอบโจทย์ และแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน

ดาวน์โหลด แค็ตตาล็อก ร้านไทยจราจร แหล่งรวมอุปกรณ์จราจร กว่า 1,000 ชนิด!!

ร้านไทยจราจร
แค็ตตาล็อค ร้านไทยจราจร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า
error: Alert: Content is protected !!