Showing all 63 results

ป้ายห้ามจอดรถ ป้ายเตือนความปลอดภัย แสดงสัญลักษณ์ที่ชัดเจนโดดเด่น เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ของคุณ ลดอุบัติเหตุในสถานที่ได้ถึง 20 เท่า!!

หมดห่วงกับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ป้ายความปลอดภัย ป้ายห้ามจอดรถ ที่ไม่ได้มาตรฐาน เพียงคุณสั่งทำป้าย ของร้านไทยจราจร


ดาวน์โหลด แค็ตตาล็อก ร้านไทยจราจร แหล่งรวมอุปกรณ์จราจร กว่า 1,000 ชนิด!!

ร้านไทยจราจร
แค็ตตาล็อค ร้านไทยจราจร

เครื่องหมายจราจร

             หมายความว่า รูปภาพ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หมุด หลัก เส้น แถบสี หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดง ติดตั้ง หรือทําให้ปรากฏไว้ในเขตทางหรือทางหลวง ในลักษณะและตําแหน่งที่เห็นได้โดยง่ายและชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้ทางไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือผู้ควบคุมสัตว์ ปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายนั้นหรือเป็นการแจ้งข้อมูล หรือให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้ทางหรือทางหลวงนั้น เพื่อให้การจราจรเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

เครื่องหมายจราจรแบ่งเป็น ๒ ชนิด ดังนี้

1. ป้ายจราจร  ได้แก่ เครื่องหมายจราจรที่ทําให้ปรากฏอยู่บนแผ่นป้าย กล่องผนังหรือที่อื่นใด ทําด้วยแผ่นโลหะ ไม้ หรือวัสดุอื่น

2.เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ได้แก่ เครื่องหมายจราจรที่ทําให้ปรากฏอยู่บนพื้น ทาง ทางจราจร ไหล่ทาง ทางเท้า ขอบทาง ขอบวงเวียน หรือขอบคันหิน โดยการใช้กระเบื้อง หมุดโลหะ วัสดุสะท้อนแสง สี หรือวัสดุอื่นใด ปูตอก ฝัง พ่น ทา รีดทับ หรือทําโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ปรากฏซึ่งเครื่องหมายจราจร

ป้ายจราจรแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.ป้ายบังคับ

2.ป้ายเตือน

3.ป้ายเขตก่อสร้าง

4.ป้ายแนะนำ

   ปรึกษาสินค้าและบริการ ฟรี! โทร 02-114-7006

ร้านไทยจราจร

ไม่ต้องกังวล!! ลูกค้ากว่า 300,000 รายในประเทศไทย ที่เชื่อใจ และ รับบริการจาก ร้านไทยจราจร